• เรือเฟอรี่: เกาะพีพี ไป ตัวเมืองกระบี่ (1.30 ชม.)
  • หากคุณมีเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องไม่เพียงพอ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ที่พัก หรือซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่