เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

เกาะพะงัน ไป เกาะลันตา

By Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.
4.5 (40 Reveiws)

Departure

08:00 เกาะพะงัน, ท่าเรือท้องศาลา

Duration

8 ชม. 30 นาที

Luggage

( check Things to Know )

Amendments

( check rules )

Arrival

16:30 เกาะลันตา, ท่าเรือศาลาด่าน

Refund

Full Refundable ( check rules )

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

72 Hours before departure date
 • ชั้นประหยัด

 • 1,600 THB
 • Book Now

Refund

 • Cancellations made 72 Hours or more in advance will receive a full refund.

Cancellation Policy

Booking changes or cancellations must be made up to 72 Hours before your departure date. However, Round-trip tickets cannot be cancelled or refunded after the first trip's cancellation deadline.

Amendments

 • We will be allowed without penalty if written notice is made over 72 Hours prior to departure. However amendment is subject to availability and new rates may apply.
 • Any amendment resulting in lower rates or less number of passenger is subject to 5% surcharge of the difference figure between total amounts less the amended amount.

Late Booking

For all late bookings under 24 Hours please chat with us directly.

Things to Know

 • Passengers shall arrive at the Lomprayah office at least 60 minutes (sixty minutes) before the departure time to confirm the trip.
 • You can check in with e-ticket on mobile or device. Please make sure you check in with the right operator you booked with.
 • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.
 • The price does not include an entrance fee, any additional fees and surcharges (if any).
 • Each passenger is allowed of baggage shall not weigh more than 20kg. The excess luggage will be charged and paid directly to the staff.
 • Water sports equipment will be charged 400 THB for travel by bus and boat, or 300 THB for travel by boat only.
 • Bicycles - will be charged 700 THB (folding bicycles only) for travel by bus and boat, or 500THB for travel by boat only.
 • Pets are not allowed on board.
 • The vehicle is subject to change depending on the amount of passengers.
 • IMPORTANT: If one way ticket was used or the date and time specified on the ticket passed already, it cannot be cancelled or refunded.
 • Connecting Flights: The Company is a point to point carrier and we do not take responsibility for delays or connecting flight.
 • The passenger needs to sign the travel insurance document for the passenger’s right of the insurance of Lomprayah Office.
 • Check in point: at Lomprayah counter at Thong Sala Pier
 • Vehicle is subject to change depending on amount of passengers.
 • The Speedboat trip is not suitable for pregnant women, children, people with heart or back problems, or other physical impediments.

Trip Information

Thong Sala Pier: Gateway to Phangan Island Adventures


Introduction:


Welcome to Thong Sala Pier, your gateway to the captivating wonders of Phangan Island. Nestled in the heart of the Gulf of Thailand, this bustling pier connects you to an array of exciting adventures. For all travelers, Thong Sala Pier serves as your starting point to explore the island's natural beauty and vibrant culture.


Description:


Thong Sala Pier is the central hub for both locals and tourists, providing access to Phangan Island's hidden gems. As you disembark from the boat, the warm tropical breeze greets you, and the inviting azure waters surround this picturesque spot. The pier itself is a lively scene, bustling with activity as travelers disembark, and merchants offer their colorful wares.

Just beyond the pier, awaits a multitude of enchanting landscapes ready for you to discover. Thong Sala Pier is where your adventures begin, taking you from lush jungle interiors to pristine shoreline beaches. Whether you're seeking relaxation or thrill, this station is your doorway to a world of possibilities.

Unveil the natural wonders of Phangan Island with ease from Thong Sala Pier. Head north to the iconic Phaeng Waterfall, where the cascading waters create a refreshing oasis amid the lush foliage. If you're looking for spiritual peace, the Wat Phu Khao Noi temple provides a serene ambiance and island-wide panoramic views.

Bask in the sun's embrace at Ao Chaloklum Beach, a tranquil haven perfect for swimming and lounging. Or set off to the east and discover Thong Nai Pan Noi Beach, renowned for its powdery sands and turquoise waters. Both beaches promise a great escape from the daily grind.

Dive into local culture at the Thong Sala Night Market. Taste Thai street food, find crafts, and colorful textiles. The market's scents and lively vibe bring island life to you.

Experience the world-famous Full Moon Party in Haad Rin, an exciting beach celebration that draws revelers from around the globe. Dance beneath the moonlight, surrounded by pulsating beats and a vibrant energy that's impossible to resist.

Thong Sala Pier is your link to nearby islands and attractions. Catch a ferry to the tranquil shores of Koh Samui, known for its laid-back charm and diverse cultural offerings.

If you're up for underwater exploration, take a short trip to Koh Tao. It's a diver's paradise, famous for its beautiful coral reefs and vibrant marine life. Sending postcards home or staying connected is a breeze with the local post office conveniently located near the pier.

Seek solace in the serene village of Baan Tai, just a stone's throw away from Thong Sala Pier. This tranquil escape offers a glimpse into local life, with traditional Thai architecture and a laid-back ambiance that invites relaxation. Take leisurely strolls along the village's quaint streets, interact with friendly locals, and absorb the unhurried pace of island living.

The Thong Sala Pier area is not only a gateway to adventure but also a haven for food enthusiasts. The local food market, teeming with stalls that offer a plethora of culinary delights, is a paradise for your taste buds.

Embark on a journey through a variety of dishes. From aromatic curries with balanced spices to mouthwatering seafood dishes celebrating the island's coastal treasures. Indulge in the famed pad Thai, a harmonious blend of flavors that captures the essence of Thai cuisine.

The food market at Thong Sala Pier is a true reflection of Koh Phangan's cultural tapestry. Sample dishes prepared with love and expertise, each telling a story through its ingredients and presentation.


Things to Know:


Ferry Marvel: Thong Sala Pier isn't just a passage; it's a doorway to island dreams, where ferries create maritime magic.

Retail Haven: Explore an array of shops selling unique handicrafts, where each item whispers tales of local artisans' skill and passion.

Nathon Excursion: A short jaunt to Nathon unveils serene beaches and a tranquil ambiance, a testament to the island's timeless allure.

Taste the Magic: Let local flavors excite your senses, taking you on a delicious journey into Thai culture.

Sunset Serenity: Thong Sala Pier's sunsets are a spectacle in themselves, casting a golden glow on departing ships and hopeful hearts.

Speed Boat: ท่าเรือท้องศาลา - ท่าเรือแม่่น้ำ

Maenam Pier: Your Gateway to Koh Samui Adventures


Introduction:


Welcome to Maenam Pier, your portal to the wonders of Koh Samui and nearby islands. Like a green paradise surrounded by blue waters, Koh Samui sits in the middle of the Gulf of Thailand. Set foot on this pier and step into an island paradise that promises memorable experiences.


Description:


Maenam Pier is not just a place of transit; it's your first glimpse of Koh Samui's enchanting beauty. With the pier's convenient location, you're minutes away from the renowned Mae Nam Beach, where soft sands meet crystal-clear waters. As you breathe in the ocean breeze, the gentle swaying of palm trees welcomes you to this tropical haven.

Koh Samui rests in the middle of the Gulf of Thailand, a green paradise encircled by blue waters. Bophut Beach, known for its charming fisherman's village and inviting shores, is just a stone's throw away. Maenam Pier's charm doesn't just come from its strategic location for easy access and exploration. It also lies in its power to link you with Koh Samui's wide array of treasures.

From the Samui Airport, your journey to Maenam Pier is a mere breeze. As you arrive, you'll find a wealth of experiences at your fingertips. Beaches on Koh Samui are renowned for their beauty, each offering a unique charm.

Among them, Chaweng Beach stands out with its lively atmosphere, vibrant nightlife, and opportunities for water sports. Whether you're seeking tranquility or adventure, Koh Samui's beaches have it all.

Within the embrace of Samui Island, luxury resorts await your indulgence. These fancy getaways just fit right in with the stunning beauty of the island. You get amazing views and all the top-notch goodies you can imagine.

Meanwhile, Maenam Beach provides a calm and peaceful getaway. With its serene atmosphere and clean sandy shore it's the perfect match for the nearby exciting attractions.

Walking Street and Island Exploration: As you venture beyond Maenam Pier, don't miss out on the vibrant experiences that await you. Explore the enchanting Fisherman's Village in Bophut, where the weekly walking street market comes alive with colorful stalls and cultural displays. This charming street invites you to immerse yourself in the island's traditions and flavors.

Pristine Beach Delights: Koh Samui's beaches are the epitome of paradise, each with its unique allure. From lively Chaweng Beach to peaceful Mae Nam Beach, every sandy stretch promises relaxation and adventure. Feel the warm embrace of the sun as you bask in the beauty of these coastal treasures.

Getaway to Samui: The perfect location of Maenam Pier serves as the gateway to unlock the wonders of Koh Samui. Beyond its role as a transportation hub, it's a window to the island's soul. It offers a taste of its natural splendor and cultural richness. As you step off the pier, you're stepping into a world of exploration and wonder.

Koh Samui is located in the Gulf of Thailand, boasting stunning views of Koh Phangan and Koh Tao. Its pristine beaches, lush tropical landscapes, and vibrant cultural scene make it a sought-after destination for travelers. The island's strategic location provides easy access to a plethora of water activities and exploration opportunities.

Nestled in the Gulf of Thailand, Koh Samui offers a variety of experiences. As you relax on its sandy shores or explore lively markets, Koh Samui offers various experiences.

Embraced by the cerulean waters of the sea, Koh Samui finds its place in the Gulf of Thailand. This tropical paradise boasts palm-fringed beaches, lush rainforests, and a rich cultural heritage. From the vibrant energy of Chaweng Beach to the serene ambiance of Bophut, Koh Samui offers a diverse range of experiences.

The island's beauty extends beyond its landscapes. Beyond its landscapes, the island's beauty stretches. It tantalizes the taste buds.

Whether you're seeking relaxation, adventure, or a blend of both, Koh Samui's strategic location makes it a captivating destination. It beckons travelers from around the world to bask in its enchanting charm.

Minutes Away: Just a few minutes drive away from Maenam Pier, you'll be immersed in the captivating allure of Koh Samui. Whether at Mae Nam Beach or in bustling markets, you'll experience Koh Samui's treasures against its scenic backdrop. This pier is located perfectly.

Stay Connected: Even in this tropical paradise, connection is paramount. At Maenam Pier, free Wi-Fi ensures that you can share your journey with loved ones in real-time. Stay connected as you embark on your island adventure.


Conclusion:


Maenam Pier is more than a starting point; it's an invitation to Koh Samui's splendors. With its pristine surroundings, easy access to neighboring islands including Koh Phangan and Koh Tao, and an array of experiences. The pier ensures your journey begins with wonder and excitement.


Things to Know:


Island Trio: Koh Samui, Koh Phangan, and Koh Tao form a trio of beauty just beyond the pier.

Mae Nam Bliss: Mae Nam Beach offers relaxation with a backdrop of nature's best.

Cultural Connection: Fisherman's Village captures the island's spirit through its market and heritage.

Gateway to Adventure: Maenam Pier links you to renowned diving and party destinations, including Koh Phangan and Koh Tao.

Luxury Getaway: Santiburi Koh Samui indulges you with opulence amidst the island's charm.

Speed Boat: ท่าเรือแม่่น้ำ - Donsak Pier

Shared Minivan: Donsak Pier - เมืองสุราษฎร์ธานี

Discover Surat Thani Town: Gateway to Tropical Dreams!


Introduction:


In the heart of Pak Nam Tapee, there's a special place called the Lomprayah office's Surat Thani Town Tapee Pier branch. It's like a main door that opens up to many beautiful places. Sometimes, when the weather changes or the tides move the sea, the office may go to a place called Donsak Pier.

But no matter where it is, this place always makes it easy for people to travel. From the Tapee Pier, there are fast boats called catamarans. They can take people to lovely islands like Koh Samui, Koh Phangan, and Koh Tao. These islands are like little pieces of paradise with blue waters and golden sands.

The Tapee Pier is not just a place to catch a boat. It's like a big crossroads where different paths meet. It brings together the local town, the distant islands, and even places far beyond. It's very close to the airport, so if someone comes by plane, they can quickly get to the pier. It's also near the main part of the city, the heart where all the action happens.

This makes it a perfect spot for anyone wanting to explore the beauty of the region. Whether they're looking for the quiet peace of an island or the busy life of a city. Everyone, from locals to travelers from far away, finds this place helpful in their journey.


Description:


Surat Thani Town is the vibrant heartbeat of southern Thailand where traditional Thai essence seamlessly entwines with modernity. Walking around the town, you can see and feel many things. There are beautiful temples with old stories to tell.

Busy markets are everywhere, showing off the Thai way of life and the things they make and sell. There are also many food stands on the streets. They sell tasty food that smells really good, and you might want to try some.

Surat Thani Town, often fondly referred to as the "city of good people." When you visit this place, you feel very welcome. The people in Thailand are very friendly and kind to everyone. The town has a mix of new and old things.

There are tall buildings and busy roads, but also places full of history and culture. It's like seeing two worlds in one place. Everyone, whether young or old, can find something they like here.

As you navigate its bustling streets, the town offers glimpses into its rich history and spirited present. One of the most revered spots in the town is the City Pillar Shrine. It is a symbol of the town's foundation and spiritual center.

Standing with quiet dignity, the shrine draws both locals and tourists. They all are seeking blessings, paying respects, or simply basking in its serene ambiance.

The town is also a serene escape, with its scenic backdrop. You will find verdant mangroves and tranquil waterways. They offer a retreat into nature.

However, the allure of Surat Thani doesn't just lie within its urban landscape. A short distance away, the enchanting Khao Sok National Park awaits, beckoning nature lovers and adventurers alike.

As one of Thailand's finest rainforests, this national park is a treasure trove of diversity. Those big rocky mountains in Khao Sok reach up very high. The deep valleys are full of life and noise from all the animals and plants.

Khao Sok is just an awesome example of how cool nature can be. Its old forests are home to many animals, calm lakes, and hidden caves. If you love nature, this is a must-visit place.

Surat Thani Town has a special charm. People call it the "city of good people". It also has peaceful places like the City Pillar Shrine.

Plus, the beauty of Khao Sok National Park is nearby. All these make Surat Thani a place you must visit.

You can explore the town's rich culture. Or maybe you're looking for a quiet, spiritual spot. If you love nature adventures, this is the place to start. No doubt, a trip to Surat Thani will give you many great memories.

Often referred to as a tropical paradise, Koh Samui is a captivating blend of natural beauty and vibrant energy. Its pristine beaches, stretching for miles, are a treat to the eyes. Their soft golden sands meet the gentle embrace of azure waters. But as the sun sets, the island comes alive in a different light.

The night awakens to the beats of lively music, shimmering lights, and the rhythm of moonlit dances. Sunbathing by day or beach parties by night, Koh Samui promises a journey filled with great memories.

Beyond the electric vibes of its iconic Full Moon parties, Koh Phangan has a quiet side. It often takes visitors by surprise. Apart from the loud music and bright lights, the island has quiet beaches. There, you mostly hear the sound of the waves and the leaves moving.

The thick forests offer shade, giving travelers a place to rest from the heat. In these forests, visitors might find hidden waterfalls or unknown paths. Koh Phangan combines lively events with calm natural spots, making it a diverse destination for all.

A diver's dream and a marine lover's paradise, Koh Tao is the underwater jewel of Thailand. Beneath the gentle waves of its surrounding waters lies a world brimming with life and color. Coral gardens sprawl out in intricate patterns, housing a myriad of marine species, from vibrant fish to elusive sea turtles.

The island, with its dive schools and eco-resorts, has become a hub for those keen to explore the deep blue. Are you an experienced diver or just trying out snorkeling for the first time? Koh Tao offers a peek into the amazing underwater world.

Beyond the islands, Surat Thani Town serves as a pivotal point of departure to numerous attractions by land. With its integral location, tourists can venture deeper into Thailand, discovering hidden gems and landscapes that echo the soul of the country.


Conclusion:


Surat Thani Town is a special place in Thailand. Imagine a mix of old traditions, beautiful nature, and new, modern things—all in one town. That's Surat Thani Town for you.

It's like a big colorful puzzle that shows many different sides of Thailand. The town occupies a very important spot. It's like a big welcoming door for anyone who wants to see the beautiful islands in the south or explore more parts of the land.

People come to Surat Thani Town for many reasons. Some come for adventure, looking for new experiences and exciting moments. Others want peace and quiet, a place to relax and forget about their worries.

And then there are those who dream of a perfect holiday with sandy beaches, warm sun, and clear blue waters. No matter what you're looking for, Surat Thani Town is the perfect starting point.

It's not just a place to pass by. It's where the journey begins. It's like the first page of a book, waiting to tell its stories.

Every corner, every street, and every face in Surat Thani Town has a tale to share. So, if you're ready to dive into the magic of Thailand, this town is where you should start.


Things to Know:


Climate-ready: In response to climatic variations and tidal fluctuations, the Lomprayah office exhibits adaptability by occasionally transitioning between piers.

Connection: The pier doubles as a bus terminal, ensuring seamless travel.

Facilities: An expansive waiting area, ATM, and parking are available at the Tapee Pier.

Easy Access: Merely a brief distance from both the airport and the urban center.

Diverse Destinations: This nexus bridges the captivating allure of islands with the majestic marvels of the mainland.

รถบัส: เมืองสุราษฎร์ธานี - เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง

Thunglong Lomprayah Office: Buses to Pier and Beyond


Introduction:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is more than just a transit point; it's the beginning of a remarkable adventure you'll cherish. With a wide range of Lomprayah buses readily available, you have the perfect starting point for your journey. This station's strategic location in the Krabi Town ensures a seamless, hassle-free transition from city life to your next destination.

It’s a key component in the intricate operation in Thailand that makes travel effortless and accessible. Get ready to embark on a magical voyage to exotic locations. Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, are easily reachable from this well-equipped hub. Whether you're a seasoned traveler or new to Thailand's enchanting landscapes, Thunglong Lomprayah Office has got all your travel needs sorted.


Description:


Walk in and you'll feel the ease. This station quickly operates high-speed catamaran ferry services. A friendly team is right there. They’ll guide you to your Lomprayah bus or ferry.

If you need to wait, the area is clean and inviting. Want to freshen up? The station boasts clean bathrooms and even ATMs for quick cash.

You're in the heart of action. Krabi Town and its busy markets are just nearby. A short ride from the station is the beautiful Ao Nang Beach. You can book a Lomprayah bus to this paradise through various service providers.

Not far from here, visit the Tiger Cave Temple. It’s an enriching experience that you can also reach via a Lomprayah bus.

Here's the good part. If you're heading to Koh Samui, Koh Phangan, or Koh Tao, the minivan/bus picks you up from Thunglong Road in front of the office. You'll reach Tapee Pier in about two hours. Destinations don’t end here.

Services are available to Donsak Pier, Nathon Pier, Bangrak Pier, and even to mainland locations like Surat Thani and Hua Hin. They all feature in the rich network of Lomprayah high-speed ferries and Lomprayah buses.

The location is great. You're near local stores for last-minute shopping. Nearby eateries offer delicious Thai food.

If you have a penchant for islands, you will find Thunglong Lomprayah Office to be advantageous. They specialize in arranging travel to prominent islands like Koh Samui and Koh Phangan.

This station provides well-thought-out travel plans to make your island trips memorable and easy. You won't have to worry about travel details or problems along the way. With a strong focus on delivering hassle-free travel experiences, the Lomprayah buses and high-speed ferries available at this station stand as pillars of reliability.

These modes of transportation are meticulously maintained and operated to ensure your comfort and efficiency during your journey. As you travel between these spectacular islands, you can rest assured that your journey will be both comfortable and efficiently managed, thanks to the top-notch services offered here.


Conclusion:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is far more than a mere transportation hub; it serves as your comprehensive gateway to an array of enchanting destinations such as Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, among others. Through its extensive network of Lomprayah buses and state-of-the-art high-speed ferries, this station makes it exceedingly convenient for you to travel not just between cities, but also across the myriad of islands that adorn the Thai coastline.

The station offers many travel options for comfort and speed. It aims to be your one-stop solution for all travel needs. The moment you arrive at Thunglong Lomprayah Office, you'll know you're in good hands. The station carefully plans every aspect of your upcoming journey for an effortless, enjoyable, and memorable experience.


Things to Know:


English signs help you navigate.

The station is well-lit and secure.

Multiple ticket options for your flexible travel.

Clean bathrooms and ATMs are available.

The station is a hub for ferry services to various islands.

Shared Minivan: เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง - ท่าเรือศาลาด่าน

ท่าเรือศาลาด่านตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะลันตาท่ามกลางหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่เต็มด้วยร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกมากมาย ใกล้ๆ กันเป็นร้านอาหารทะเลสองร้านที่ทำด้วยไม้ ตั้งอยู่เหนือน้ำหันหน้าไปทางเกาะลันตาน้อย ลองไปชิมกันดู ที่นี่มีทั้งเกสต์เฮาส์และโรงแรมเล็กๆ ตั้งอยู่ประปราย

ผู้โดยสารจะต้องมารอเรือที่นี่ทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อไปยังเกาะอื่นๆ รอบๆ ที่ท่าเรือ มีเรือเฟอร์รี่จอดเรียงรายอยู่เต็ม ดังนั้นท่านอาจต้องเดินข้ามเรือไปทีละลำเพื่อหาเรือลำของท่าน แต่ไม่ต้องเป็นกังวล เจ้าหน้าที่เรือพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน