เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Liva.com Asia Co Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย เป็นบริษัทย่อยของ Liva Core Group ซึ่งบริษัทแม่ Liva Core มีภูมิลำเนาในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น ด้วยการเรียกดูหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา คุณจะเข้าถึงบริการของแพลตฟอร์มการจอง Liva ที่เป็นของ Liva Core เป็นหลัก ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนดโดยกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปที่ Liva Core นำมาใช้สำหรับบริษัทในเครือทั้งหมดของ Liva Core Group นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณภายใน Liva Core Group และสิทธิ์ที่คุณสามารถใช้ Liva.com Asia Co Ltd มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA กฎหมาย PDPA ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ GDPR ของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม อาจมีการใช้ลักษณะเฉพาะบางประการกับ PDPA PDPA ใช้กับองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะรวบรวมและใช้ข้อมูลในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังใช้กับองค์กรที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยหากพวกเขานำเสนอสินค้าและบริการแก่เจ้าของข้อมูลในประเทศไทย หรือหากพวกเขาติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลในประเทศไทย PDPA ใช้กับเจ้าของข้อมูลในประเทศไทยและไม่มีการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มการจอง Liva

Liva Core เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บริษัทดำเนินการ และให้บริการจองแก่ผู้ใช้ (โดยเฉพาะข้อมูล การค้นหา และการจัดการการจอง) ในภาคการขนส่งและการท่องเที่ยวเป็นหลัก เครื่องมือทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน รวมถึงปลั๊กอิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าแพลตฟอร์มการจอง Liva

แพลตฟอร์มการจองของ Liva ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการลดขนาดข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเท่านั้น (การลดขนาดข้อมูล) เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อไม่จำเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและการใช้ แพลตฟอร์มการจอง Liva ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์ต่างๆ และในประเทศต่างๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมทั่วไปของหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

คำจำกัดความ

ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเสริมหรือชี้แจงข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไป แพลตฟอร์มการจอง Liva: ซอฟต์แวร์ประเภทกลไกการจองที่เสริมประสิทธิภาพด้วยปลั๊กอิน พัฒนาโดย Liva Core ร่วมกันสร้างโซลูชันการค้นหาและการจองที่ครอบคลุม เว็บไซต์: เว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนเป็นของ Liva Core (ตัวอย่าง: liva.com, phuketferry.com, Ferrysamui.com, baliferry.com ฯลฯ) การขนส่ง: บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลักและที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการขนส่งที่ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อ ซื้อ เช่า จอง หรือบริโภค ผู้ให้บริการขนส่ง: ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการจอง Liva สำหรับการจอง

บริการจอง: การสั่งซื้อออนไลน์ ซื้อ ชำระเงิน หรือจองบริการสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มการจอง Liva การจอง: คำสั่งซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และเสร็จสิ้นบนแพลตฟอร์มการจองของ Liva ผู้ใช้: ใครก็ตามที่ใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการจอง Liva บัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มการจอง Liva

Liva Core Group: บริษัทในกลุ่ม Liva Core ทั้งหมด โดยเฉพาะ Liva Core (บริษัทแม่) และบริษัทในเครือ (เช่น Liva.com หรือ Liva.com Asia) ผู้รับ: บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก Liva Core ซึ่งอาจรวมถึงพนักงานของ Liva Core หรือหน่วยงานภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง พันธมิตร สถานประกอบการธนาคาร ฯลฯ)

ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวได้ ('เจ้าของข้อมูล') บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงทางกายภาพ สรีรวิทยา เอกลักษณ์ทางพันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดให้กับการประมวลผลและหน้าที่ที่สำคัญที่นำไปใช้ เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้หรือลูกค้าที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและรวมเข้ากับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Liva Core

ผู้ควบคุม: บริษัท Liva Core เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมการประมวลผลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของบริการจองที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มการจอง Liva และเว็บไซต์ เว้นแต่เป็นอย่างอื่น ระบุหรือระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้ประมวลผล: บุคคลธรรมดาหรือกฎหมายที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Liva Core

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการที่ใช้ เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดองค์กร การอนุรักษ์ การดัดแปลงหรือดัดแปลง การดึง การให้คำปรึกษา การใช้ การสื่อสารโดยการส่ง การออกอากาศ หรือรูปแบบอื่นใด การทำให้พร้อมใช้งาน การกระทบยอด หรือการเชื่อมต่อระหว่างกัน ตลอดจนการปิดกั้น การลบล้าง หรือการทำลาย

ความโปร่งใสและข้อมูลรายละเอียด

ประการแรก ความโปร่งใสจะแสดงออกมาโดยการเตือนคุณว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล ดังนั้น ในกรณีที่คุณพิจารณาว่าข้อมูลขาดหายไปหรือไม่ชัดเจนเพียงพอในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอเชิญคุณติดต่อ DPO ของเราซึ่งจะพยายามตอบคำถามของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราแบ่งปันกับคุณ:

 • ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล
 • รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 • ผู้รับหรือหมวดหมู่ของผู้รับ
 • ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่ติดตามโดยผู้ควบคุมข้อมูลหรือบุคคลที่สาม หากมี
 • ในกรณีที่เป็นไปได้ ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ควบคุมตั้งใจที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศ
 • ระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูล
 • การมีอยู่ของสิทธิ์ในการร้องขอจากผู้ควบคุมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การแก้ไขหรือการลบข้อมูลดังกล่าว หรือการจำกัดการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลและสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • ลี้>
 • หากเป็นไปได้ การมีอยู่ของสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล
 • ข้อมูลที่ระบุว่าข้อกำหนดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือตามสัญญาหรือไม่ หรือไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการสรุปสัญญาหรือไม่ และเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงผลที่ตามมาที่เป็นไปได้ของการไม่ -การจัดหาข้อมูลนี้
 • การมีอยู่ของการตัดสินใจอัตโนมัติ รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์
 • ผู้ควบคุมข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลนี้ (วัตถุประสงค์)
 • พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • ลักษณะบังคับหรือเป็นทางเลือกของการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการคำขอของคุณและการเตือนหมวดหมู่ของข้อมูลที่ประมวลผล
 • แหล่งที่มาของข้อมูล (เมื่อมีการใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่ให้ผ่านบริการออนไลน์เพื่อประมวลผลคำขอของคุณ)
 • หมวดหมู่ของเจ้าของข้อมูล
 • ผู้รับข้อมูล (โดยหลักการแล้ว เฉพาะบริษัทของเราเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม)
 • ระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูล
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย (คำอธิบายทั่วไป)
 • ความเป็นไปได้ของการถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรปหรือการตัดสินใจอัตโนมัติ
 • สิทธิ์ของคุณและวิธีการใช้สิทธิ์


แหล่งข้อมูล

เจ้าของข้อมูล

บริการจองที่นำเสนอโดย Liva Core กำหนดให้คุณต้องสื่อสารข้อมูลบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถจองได้ โดยทั่วไปแล้วข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกมอบให้แก่เราโดยคุณ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล คุณยังสามารถแบ่งปันข้อมูลบางอย่างตามความตั้งใจของคุณเองเพื่อรับประโยชน์จากคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นระหว่างการขนส่ง (เช่น ความต้องการพิเศษในการเข้าถึง) ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อสารเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเท่านั้น รวมถึงในช่องข้อความอิสระ (เช่น ช่อง "ข้อความ" ในแบบฟอร์ม) ในทำนองเดียวกันระหว่างการสื่อสารของคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ผ่านแบบฟอร์มติดต่อ ข้อความของเรา หรือโซลูชันอื่น ๆ ภายนอกแพลตฟอร์มการจอง Liva ที่เราใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือผู้ให้บริการเฉพาะทาง เช่น Zendesk, Whatsapp, Messenger, Instagram, X (Twitter ).

ผู้ใช้รายอื่น

เพื่อให้เคารพหลักการในการลดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เหลือน้อยที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องมีอีเมลของผู้ที่ติดตามคุณในระหว่างการจอง ดังนั้น Liva Core จึงไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่ติดตามได้ ดังนั้น เราขอให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณอาจแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับพวกเขา จากนั้นจึงแบ่งปันลิงก์ไปยังหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้กับพวกเขาโดยเร็วที่สุด เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประมวลผลของ ข้อมูลและสิทธิของพวกเขา

อัตโนมัติ

เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของเราหรือใช้แพลตฟอร์มการจอง Liva ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ

สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ

สำหรับลูกค้าหรือหุ้นส่วนมืออาชีพ ข้อมูลทางกฎหมายที่เข้าถึงได้สาธารณะบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่พวกเขาดำเนินการนั้น อาจได้รับการจัดเตรียมโดยพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ

พันธมิตร

พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัทในเครือ Liva Core Group

ผู้ให้บริการ

บริการจองที่จัดทำโดยแพลตฟอร์มการจอง Liva ใช้ผู้ให้บริการภายนอก ในบางสถานการณ์ ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณมาให้เรา เพื่อดำเนินการจองให้เสร็จสิ้นเป็นหลัก

ผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งอาจติดต่อเราและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณในบางกรณี เช่น ในกรณีที่เกิดปัญหากับการจองของคุณ หรือในกรณีที่เกิดข้อพิพาทกับคุณ จากนั้น Liva Core จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดและจำกัดการเข้าถึงไปยังผู้รับที่ได้รับอนุญาต (เช่น ผู้จัดการฝ่ายดำเนินคดี)

เครือข่ายสังคม

คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก วิธีการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล คุณสามารถคัดค้านวิธีนี้ได้ง่ายๆ โดยเลือกที่จะเชื่อมต่อกับอีเมลของคุณ

กิจกรรมการประมวลผล

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลขึ้นอยู่กับฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ที่อธิบายไว้ในกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR): ความยินยอมของคุณ (ซึ่งคุณสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา) การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือก่อนสัญญา หน้าที่ทางกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ความสนใจ.


การจอง

วัตถุประสงค์

อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหา จากนั้น ดำเนินการและจัดการการจองทางออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด เพื่อชี้แจงให้กระจ่าง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ (การยืนยัน การแจ้งเตือน การออกใบแจ้งหนี้ การแก้ไข การลงทะเบียนออนไลน์ หากจำเป็น กับผู้ให้บริการขนส่ง)

วัตถุประสงค์ภายหลัง: ข้อเสนอบริการที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการจอง (เช่น ข้อเสนอที่เพิ่มเติม ข้อเสนอวันครบรอบ)

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.b - การประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือสำหรับการดำเนินการตามมาตรการก่อนการทำสัญญาที่ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล

ข้อกำหนดในการจัดเตรียมข้อมูล

Liva Core ไม่สามารถดำเนินการจองให้เสร็จสิ้นได้ หากผู้ใช้ไม่ได้สื่อสารข้อมูลที่จำเป็น

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

ชำระเงินโดยผู้ใช้โดยตรงกับพันธมิตรของเราที่เสนอช่องทางการชำระเงิน Liva Core จะไม่แทรกแซงการประมวลผลข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (การชำระเงิน - บัตรเครดิต: ชื่อผู้ถือ หมายเลขบัตร วันหมดอายุ CVC/CVV) พันธมิตรด้านการจัดการการชำระเงินของเราคือ Omise เกตเวย์การชำระเงินที่ได้รับการรับรอง PCI ประเทศไทย (บริษัท โอมิเซะ จำกัด 1448/4 อาคาร J2 คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) ซอยลาดพร้าว 87 (จันทรสุข) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคงจาน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย ). ในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดการการชำระเงินสำหรับการจองของคุณด้วยบัตรเครดิต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับพันธมิตรรายนี้ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน การคัดค้าน การคืนเงิน หรือแม้แต่การป้องกันการฉ้อโกง ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของโอมิเซะ

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้และนานถึง 5 ปีนับจากการจองครั้งล่าสุด บัญชีผู้ใช้

วัตถุประสงค์

ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกใช้เพื่อจัดการบัญชีนี้ และช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากบริการจองแต่ละรายการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มการจองของ Liva (เช่น: ดำเนินการค้นหา จอง ปรึกษาการจองของคุณ กำหนดค่าของคุณ บัญชีบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.a - เจ้าของข้อมูลยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งประการ

ข้อกำหนดในการจัดเตรียมข้อมูล

Liva Core ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หากผู้ใช้ไม่ได้สื่อสารข้อมูลที่จำเป็น

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้และจนกว่าจะถูกลบ หรือ 3 ปีนับจากวันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด


บริการลูกค้า

วัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของการบริการลูกค้าคือการช่วยเหลือคุณในระหว่างการจอง (เช่น การสร้าง/การจัดการบัญชี การชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้) และทุกครั้งที่คุณติดต่อเราด้วยเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ (สำหรับ ตัวอย่าง: เกี่ยวกับผู้ให้บริการขนส่งของคุณ ข้อร้องเรียน) เพื่อรับประกันคุณภาพการบริการลูกค้าของเรา เราจึงให้บริการแก่คุณผ่านเครื่องมือที่แตกต่างกัน ในหลายภาษา และจากโซนทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานสูงสุด

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.a - เจ้าของข้อมูลยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งประการ

ข้อกำหนดในการจัดเตรียมข้อมูล

Liva Core ไม่สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าได้หากไม่มีการให้ข้อมูลที่จำเป็น

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

พันธมิตรหลักของเราสำหรับการจัดการการบริการลูกค้าคือ Zendesk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริการลูกค้าบนคลาวด์ที่ให้บริการจองตั๋ว และโดยทั่วไปคือโซลูชันการสนับสนุนลูกค้า เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรรายนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนที่เรามอบให้คุณในทุกขั้นตอนของการจอง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณแชร์กับฝ่ายบริการลูกค้าของเราเป็นหลัก เช่น เมื่อใช้บริการต่างๆ เช่น “การสนับสนุนการพูดคุยสนทนา” ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้ หรือจนกว่าความยินยอมจะถูกเพิกถอน และ 3 ปีนับจากการร้องขอความช่วยเหลือครั้งล่าสุดของคุณ


การบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้

วัตถุประสงค์

เราเก็บใบแจ้งหนี้และเอกสารบังคับอื่นๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการจองของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันด้านการบัญชีและภาษีทั่วไปของเรา

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.c - การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาการจัดเก็บ

10 ปีนับแต่สิ้นปีบัญชีปัจจุบัน ความปลอดภัยและการป้องกัน

วัตถุประสงค์

การรับรองความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ Liva Core โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ที่น่าสงสัยบนแพลตฟอร์มการจอง Liva และเว็บไซต์ทั้งหมดของ Liva Core Group

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.c - การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบสหภาพยุโรป 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีลงวันที่ 27 เมษายน 2016 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างเสรี ที่เรียกว่าระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป - GDPR

ภาระผูกพันทางกฎหมายสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 32 ของ GDPR)

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 • การเรียกดู: ประเภทสื่อ (คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ) รูปแบบการแสดงผล ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ ภาษา การประทับเวลาการเชื่อมต่อ ช่องสัญญาณ Conversion URL อ้างอิง
 • การบันทึก: กิจกรรมผู้ใช้ ตัวระบุ การประทับเวลาการเชื่อมต่อ ที่อยู่ IP

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้และจนกว่าจะถูกลบหรือ 5 ปีนับจากกิจกรรมครั้งล่าสุด

การแบ่งปันข้อมูล

Liva Core แบ่งปันข้อมูลของคุณภายในกลุ่ม Liva Core และกับบุคคลที่สาม ภายในขอบเขตของสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลแต่ละครั้ง นอกเหนือจากผู้ให้บริการขนส่งที่คุณเลือกแล้ว บุคคลที่สามเหล่านี้ยังอาจรวมถึงผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

บุคคลที่สามที่ใช้ในการเสนอบริการจองของเราแก่คุณ โดยเฉพาะผ่านทางแพลตฟอร์มการจอง Liva (ตัวอย่าง: สถานประกอบการธนาคาร หรือแม้แต่บริษัทในเครือของ Liva Core)

Liva Core เป็นบริษัทที่มีมิติระดับสากลซึ่งอาศัยเครือข่ายของบริษัทย่อยและพันธมิตร นอกจากนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเรายังเป็นกิจกรรมข้ามพรมแดน ผู้ใช้ของเราทำการจองบนแพลตฟอร์มการจอง Liva จากประเทศต่างๆ และกับผู้ให้บริการขนส่งที่อยู่ในประเทศอื่น

ในบริบทนี้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน Liva Core จะวางมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลของคุณข้ามพรมแดนเป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโอนกับประเทศนอกสหภาพยุโรป Liva Core ใช้มาตรการป้องกัน สัญญา องค์กร และทางเทคนิคเพื่อรับประกันการคุ้มครองการถ่ายโอนที่กล่าวถึง คุณสามารถติดต่อเรา (dpo@livacore.com) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ภายในกลุ่ม Liva Core

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนจากหรือไปยังแต่ละบริษัทในกลุ่ม Liva Core โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บริการจองของเรา รับประกันบริการลูกค้าของเรา หรือป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ Liva Core อาศัยบริษัทในเครือซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทในเครือของ Liva Core Group ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณร้องขอการบริการลูกค้า

กับผู้ให้บริการขนส่งตามการจองของคุณ

ในขั้นตอนของการสรุปการจองของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการให้บริการ จะถูกสื่อสารไปยังผู้ให้บริการ ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการจองและข้อกำหนดของผู้ให้บริการขนส่ง โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

เราขอเตือนคุณว่าผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งแก่คุณโดยไม่ขึ้นอยู่กับบริการจองที่เราเสนอให้คุณโดยสิ้นเชิง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการขนส่งก่อนที่จะสรุปการจองของคุณ เพื่ออนุมัติกรอบการทำงานที่พวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาขอให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลเสริมกับพวกเขา (สำหรับ เช่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย) ด้วยเครือข่ายโซเชียล

Liva Core ได้นำฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างที่พัฒนาและให้บริการโดยเครือข่ายโซเชียล ซึ่งหมายถึงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของคุณไปยังเครือข่ายเหล่านี้ เมื่อคุณยินยอมให้ใช้งาน

เข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Facebook, Instagram หรือ Google

นอกเหนือจากการเชื่อมต่อมาตรฐานกับบัญชีผู้ใช้ผ่านที่อยู่อีเมลแล้ว Liva Core ยังมอบโอกาสให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของตนบนแพลตฟอร์มการจอง Liva โดยใช้ตัวระบุของตนเองบนบัญชี Facebook, Instagram หรือ Google

 • โดยการเชื่อมต่อผ่านบัญชี Google ผู้ใช้ยินยอมให้ Google แบ่งปันชื่อ ที่อยู่อีเมล การตั้งค่าภาษา และรูปโปรไฟล์กับ Liva Core
 • โดยการเชื่อมต่อผ่านบัญชี Facebook ผู้ใช้ยินยอมให้แบ่งปัน Facebook กับ Liva Core เพื่อรับข้อมูลที่พวกเขาสามารถเลือกที่จะแบ่งปัน เช่น ที่อยู่อีเมลของพวกเขา เมื่อคุณใช้ Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจอง Liva Facebook จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับ Facebook
 • โดยการเชื่อมต่อผ่านบัญชี Instagram ผู้ใช้ยินยอมให้ Instagram แบ่งปันกับ Liva Core เพื่อรับข้อมูลที่พวกเขาสามารถเลือกที่จะแบ่งปัน เช่น ที่อยู่อีเมลของพวกเขา เมื่อคุณใช้ Instagram เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจอง Liva นั้น Instagram จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับ Instagram

ผู้ใช้สามารถแยกบัญชี Facebook, Instagram หรือ Google ของเขาออกจากบัญชีผู้ใช้ของเขาบนแพลตฟอร์มการจอง Liva ได้อย่างอิสระ

Facebook, Instagram หรือ Google อาจอาจมีข้อมูลอ้างอิงโยงที่เกี่ยวข้องกับคุณที่รวบรวมจากแพลตฟอร์มการจอง Liva กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่รวบรวมบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ การอ้างอิงโยงนี้อาจอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณทางอ้อม เราขอเชิญคุณ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook, Instagram และ Google ก่อนที่จะใช้บริการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจอง Liva

การใช้งานส่วนขยายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม

แพลตฟอร์มการจอง Liva ได้ใช้ส่วนขยายการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก ฟังก์ชันประกอบด้วยการอนุญาตให้คุณ "เชื่อมต่อ" หรือแม้แต่ "แบ่งปัน" ข้อมูลบางอย่างบนบัญชี Facebook, Twitter, Instagram หรือ Google ของคุณ เราขอเชิญชวนให้คุณตรวจสอบการตั้งค่าการแชร์บนบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ เพื่อควบคุมการเปิดเผยข้อมูลที่แชร์และอาจปรากฏแก่ผู้อื่น

บริการส่งข้อความโซเชียลมีเดีย

แพลตฟอร์มการจอง Liva ได้ใช้บริการส่งข้อความโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยวิธีที่เหมาะสมกับคุณกับทีมงาน Liva Core

ก่อนที่จะใช้งาน เราขอเชิญคุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Whatsapp, Messenger และ Line ซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มการจอง Liva กับที่ปรึกษาของเรา

ในบางกรณี เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับคุณกับที่ปรึกษาของเรา (ภายในหรือภายนอก) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมาย (ซึ่งอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ) ในกรณีของการจัดการคดีความ หรือเพียงตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เป็นต้น

กับเจ้าหน้าที่

ในบางกรณี เมื่อกฎหมายหรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ กำหนดให้เราต้องดำเนินการดังกล่าว หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณกับหน่วยงานบางแห่ง

การเก็บรักษาและการถ่ายโอนข้อมูล

เราได้เลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ไว้กับผู้ให้บริการที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่สหภาพยุโรปและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงสุดแห่งหนึ่งในตลาด

โฮสติ้งของแพลตฟอร์มการจอง Liva และเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลนั้นจัดทำโดยผู้รับเหมาช่วง OVH ของเรา (สำนักงานใหญ่: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - ฝรั่งเศส) เราควบคุมพารามิเตอร์หลักของ แพลตฟอร์ม รวมถึงการเลือกตำแหน่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในโซนยุโรป:

« เมื่อลูกค้าเลือกบริการที่ใช้ศูนย์ข้อมูลตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปในสหภาพยุโรป: ในกรณีนี้ ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกถ่ายโอนไปภายนอก: ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือประเทศที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามี ระดับการป้องกันที่เพียงพอ [...] ». โอวีเอช

เราขอเชิญชวนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OVH สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่นำไปใช้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรป โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจด้านความเพียงพอของประเทศผู้รับ หรือตามการรับประกันที่เหมาะสมที่ดำเนินการโดยผู้รับ

สำหรับการประมวลผลแต่ละครั้ง ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของการประมวลผล (ตามแบบฟอร์มที่ให้ไว้ในทะเบียนของ "กิจกรรมการประมวลผล") อาจเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มเติมในช่วงเริ่มต้นนี้ตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประมวลผลที่เป็นปัญหา ในระหว่างนั้นข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลระดับกลางโดยมีการเข้าถึงที่จำกัด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนด เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากฐานข้อมูลของเรา

มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใส่ใจเป็นพิเศษกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Liva Core ได้กำหนดนโยบายการจัดการการอนุญาต ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่มุ่งควบคุมการเข้าถึงระบบข้อมูล Liva Core Group โดยทีมงานทั้งหมดของเรา (พนักงานและผู้ให้บริการ) มาตรการนี้ช่วยเสริมสร้างการปกป

Send a request to our Data Protection Officer

All data collected by this form will be redirected to the email dpo@liva.com only. The response will be by default by email unless otherwise requested.

Loading...
Dear {firstname},

We're sorry, but it seems there was an issue with your form submission.

Your privacy is important to us, and we want to ensure your request is handled promptly. Please try submitting the form again. If the problem persists, contact us directly at DPO@liva.com email so we can assist you.

Thank you for your understanding and patience.

Best regards,
Phuket Ferry Team
Dear {firstname},

Your privacy is important to us. Rest assured that your information will be handled in accordance with our privacy policy.

We have received your form successfully, and your request is being processed by our Data Protection Officer to take the necessary actions.

Best regards,
Phuket Ferry Team