เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

ภูเก็ต ไป ไร่เลย์

By Green Planet
4.5 (40 Reveiws)

Departure

15:00 ภูเก็ต, ท่าเรือบางโรง

Duration

1 ชม. 30 นาที

Luggage

( check Things to Know )

Amendments

( check rules )

Arrival

16:30 ไร่เลย์, ไร่เล

Refund

Full Refundable ( check rules )

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

24 Hours before departure date
 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Book Now

Refund

 • Cancellations made 24 Hours or more in advance will receive a full refund.

Cancellation Policy

Booking changes or cancellations must be made up to 24 Hours before your departure date. However, Round-trip tickets cannot be cancelled or refunded after the first trip's cancellation deadline.

Amendments

 • We will be allowed without penalty if written notice is made over 24 Hours prior to departure. However amendment is subject to availability and new rates may apply.
 • Any amendment resulting in lower rates or less number of passenger is subject to 5% surcharge of the difference figure between total amounts less the amended amount.

Late Booking

For all late bookings under 12 Hours please chat with us directly.

Things to Know

 • Please arrive no later than 30 minutes prior to your trip's scheduled departure time. If you are too late, your ticket will expire and cannot be Refunded and Changed.
 • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.
 • The price does not include entrance fee (if any), any additional fees and surcharges.
 • Baggage is free of charge.
 • You can check in with e-ticket on mobile or device. Please make sure you check in with the right operator you booked with.
 • Passenger with Baby Stroller pay an extra charge 100 THB per car to the staff directly.
 • IMPORTANT: If one way ticket was used or the date and time specified on the ticket passed already, it cannot be cancelled or refunded.
 • Connecting Flights: The Company is a point to point carrier and we do not take responsibility for delays or connecting flight.
 • No pets allowed.
 • INFANTS are NOT allowed on speedboat.
 • The Speedboat trip is not suitable for pregnant women, children, people with heart or back problems, or other physical impediments.
 • Check in point: at Bang Rong Pier and please ask for Green Planet staff
 • The boat will stop at Nopparat Thara Pier and then take a pickup truck (Songthaews) to take Longtail boat to Railay.
 • Pier to take a longtail boat can be changed to Ao Nang pier it depends on the number of passengers.

Trip Information

Discover Bang Rong Pier: Your Gateway to Phuket's Wonders


Introduction:


Welcome to Bang Rong Pier! It's a small, lively place connected to the amazing Phuket. This pier isn't just a stop; it's where your journey starts, connecting you to Phuket's beauty and excitement. Walk on the pier, enjoy the mix of cultures, and start a unique adventure.

Bang Rong is a small Muslim fishing village making Phuket's culture richer. The pier is busy and friendly, blending Thai and Islamic traditions. In Bang Rong, meet nice people, see great markets, and feel calm by the sea.


Description:


A Vibrant Place: Bang Rong Pier is a small Muslim fishing village that makes Phuket more interesting. The pier is full of life and welcomes everyone.

Different Cultures: Bang Rong is where cultures meet. Muslim and Thai ways come together quietly. Visit the lively market and talk to nice people.

Floating Restaurant: Try delicious food at a floating restaurant near the pier. Enjoy yummy flavors while the sea is calm around you.

Easy Travel: Bang Rong Pier is close to Phuket Airport. It's easy for travelers to start their adventure right after landing.

Boat Adventure: Get on a longtail boat and enjoy the sea. Feel the fresh wind and see beautiful coasts.

Island Exploration: From Bang Rong Pier, visit Koh Yao Yai and Koh Naka. Each island has its own special charm.

When you visit the rubber plantation, you'll see how rubber is made and learn about the process. You'll also find out how rubber tapping works and why it's important for the local economy.


Destinations to See:


Koh Yao Yai: An island near Bang Rong Pier with peaceful beaches and island life to experience .

Koh Naka: Take a short cruise to Koh Naka for diving and colorful marine life.

Koh Yao Noi: is a calm island. Reach it with a short boat ride from Bang Rong Pier. Relax on clean beaches, enjoy green nature, and feel happy.


Conclusion:


When you're done at Bang Rong Pier, you'll realize it's part of what makes Phuket cool and fun. Every time you do something, like eating at a floating restaurant or going to islands, you'll remember it happily from this awesome place.


Things to Know:


Cultural Respect: Show kindness and consideration as you explore the Muslim village. It's important to be polite and understanding of their traditions and way of life. Being polite makes your time better and helps you have good interactions with the local people.

Travel Made Easy: Phuket Airport is really close to Bang Rong Pier. This makes going to and from the pier super easy for you.

Insider Insights: Engaging in conversations with local fishermen and experienced boat operators can provide you with valuable knowledge about the island. These people know a lot and can tell you their own stories, cool secret places, and things that make your exploring more interesting.

Talking to them will give you special viewpoints that make you understand the island's history, culture, and natural beauty better.

Natural Splendor: The beauty of Bang Rong is truly captivating, with its lush mangroves and a rich variety of colorful sea life. While you explore this beautiful place, you'll feel calm from nature, hear leaves rustling gently, and see colorful things under the water.

Speed Boat: ท่าเรือบางโรง - ท่าเรือมะเนาะ

Manoh Pier: Your Passage to Koh Yao Yai's Serene Beauty


Introduction:


Walk into Manoh Pier, where your adventure to peaceful Koh Yao Yai begins. This simple pier is like a door to a world where nature and simple things are important. When you step on its sturdy wood, get ready for a calm journey that shows you the island's beauty.


Description:


Manoh Pier shows how special Koh Yao Yai is. With the sky so clear and the waves so gentle, the pier gives you a feeling of calm and realness. Life on the island goes smoothly, blending with the surroundings and making you feel like you're part of it.

Around Manoh Pier, you'll discover the amazing views of Koh Yao Yai. Take comfort in the warm welcome of Pasai Beach, where the soft sand meets the blue sea. And if you're up for an adventure, going to the island's Viewpoint gives you a wide look at all the beauty of the island.

If you're looking for a new view, you can easily reach Railay Beach with a short boat ride. There, you'll find tall limestone cliffs and beautiful shores waiting for you.

Manoh Pier is like a way to get to the peaceful Koh Yao Noi. When you step onto the pier's friendly planks, you're going into a place where you can escape and feel calm. Koh Yao Noi is truly pretty, and the easy way people live there makes you want to enjoy simple things. It's a special place to be.


Conclusion:


When you leave Manoh Pier, you'll remember how simple and nice it was, along with the charm of Koh Yao Yai. You'll remember how calm the island felt and how nice it looked. Because the pier is where your journey begins, with lots of great moments to remember.

Manoh Pier invites you to uncover the untouched beauty of Koh Yao Yai. With its unassuming charm and breathtaking surroundings, this pier marks the beginning of a journey filled with tranquility and discovery.


Things to Know:


Island Flavors: Indulge in the delectable local cuisine served at eateries near the pier, providing a taste of authentic Thai dishes.

Artisanal Keepsakes: Explore the island's craft shops for handcrafted souvenirs that embody Koh Yao Yai's essence.

Cultural Respect: Adhere to the island's customs by dressing modestly and showing respect for local traditions.

Leisurely Island Life: Embrace the unhurried pace of Koh Yao Yai, allowing yourself to unwind and savor every moment.

Sustainable Exploration: Contribute to the preservation of the island's natural beauty by practicing responsible tourism.

Speed Boat: ท่าเรือมะเนาะ - ท่าเรือช่องหลาด

Chong Lard Pier: Your Koh Yao Yai Adventure Starts Here!


Introduction:


Step into the world of Chong Lard Pier, where your exciting journey to Koh Yao Yai begins! This pier is like a doorway to a peaceful island called Koh Yao Yai. Get ready to explore and have fun in a place that's both simple and amazing.


Description:


Chong Lard Pier is a special spot that connects you to the beauty of Koh Yao Yai. When you arrive, you'll see the blue sky and calm waves, making you feel relaxed. This pier is small and cozy, giving it a friendly and warm feeling. As you walk along, you might see local fishermen catching fish, showing you a bit of the island's history.

In the vicinity of Chong Lard Pier, there is a multitude of attractions to explore. Imagine spending a peaceful day at Loh Paret Beach, where the sand is soft and the sea is super clear. Cruise to the famous Phang Nga Bay, known for its impressive limestone karsts jutting out of emerald waters. Explore hidden caves, sea gypsy villages, and the iconic James Bond Island.

Embark on a boat journey to Krabi, a province renowned for its breathtaking landscapes. From the Railay Beach to the Thung Teao Forest Natural Park, Krabi offers a mix of relaxation and adventure.

Discover the laid-back vibes of Koh Lanta by taking a boat from Chong Lard Pier. This island offers a mix of beautiful beaches, local culture, and a relaxed atmosphere that's perfect for a getaway.

Racha Islands: Reach the Racha Islands from Chong Lard Pier and enjoy their clear waters ideal for snorkeling and diving. Whether you choose Racha Yai or Racha Noi, these islands promise a serene escape.

If you're up for an adventure, you can hike to Chong Lard Viewpoint. The view from up there is so beautiful and worth the walk!


Conclusion:


Leaving Chong Lard Pier might be hard, but the memories you'll take with you will be amazing. Koh Yao Yai's beauty and the kindness of the people will stay in your heart. This pier is like a starting point for an awesome adventure that you'll always remember.

Chong Lard Pier is like the key to unlock all the fun of Koh Yao Yai. With its simple charm and exciting surroundings, you'll have an adventure you won't forget. Plan your trip with phuketferry.com to make the most of your time on this amazing island.


Things to Know:


Yummy Food: Make sure to try tasty Thai dishes at local restaurants near the pier.

Cool Souvenirs: You can find neat handmade stuff at the island's craft shops. They're great for remembering your trip.

Respect the Island: Wear respectful clothes and follow the island's customs to show you care.

Take It Easy: Life on Koh Yao Yai is relaxed, so enjoy the slow pace and have a good time.

Keep it Clean: Keep the island beautiful by being responsible and not littering.

Speed Boat: ท่าเรือช่องหลาด - ท่าเรือนพรัตน์ธารา

ท่าเรือนพรัตน์ธาราเป็นท่าเรือเล็กๆ อยู่ที่หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือหลักที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มายังอ่าวนาง แม้จะเป็นท่าเรือเล็กๆ แต่เป็นจุดที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมไปยังเกาะอื่นๆ โดยรอบอีกมากมาย ชาวบ้านที่นี่รู้จักท่าเรือนี้เป็นอย่างดี แค่ท่านเอ่ยชื่อท่าเรือให้คนขับแท็กซี่หรือรถโดยสารฟัง เขาก็สามารถพาท่านไปถึงจุดหมายได้อย่างง่ายดาย

หาดนพรัตน์ธาราอยู่อีกฟากหนึ่งของลำน้ำ ชาวอ่าวนางชอบมาปิคนิคที่หาดแห่งนี้เวลาที่แดดไม่ค่อยร้อนนัก ไม่ไกลจากหน้าหาดมีร้านอาหารที่ท่านสามารถแวะเวียนไปทดสอบรสชาติกันได้

Shared Minivan: ท่าเรือนพรัตน์ธารา - ท่าเรืออ่าวน้ำเมา

The Ultimate Gateway: Ao Nam Mao Pier, Near Ao Nang


Introduction:


Welcome to Ao Nam Mao Pier. This vital hub bridges travelers to incredible destinations. With ferries, buses, and vans lined up, the promise of an adventurous journey lies ahead.

Among the myriad operators, Lomprayah stands as a beacon of reliability, ensuring every traveler’s journey is smooth and hassle-free.


Description:


Ao Nam Mao Pier is more than just a transport hub. The pier stands at Ao Nam Mao beach, close to the famous Ao Nang. It captures the essence of Thailand's beauty, connecting travelers to its many wonders.

The serene backdrop of the sea provides a tranquil preview of the majestic landscapes Thailand has to offer.

Walking around the pier, one can often find locals offering authentic Thai snacks. These delightful treats set the mood for an upcoming journey or welcome weary travelers back. As the sun goes down, the pier becomes a beautiful sight. The sky turns orange, and many people come to see it and remember it always.

Near the pier, small shops invite tourists to see souvenirs and items that show parts of Thai culture. For those with an appetite, the local cuisine around the pier is a gastronomic adventure. With fresh seafood and an array of delectable Thai dishes, it promises a feast for the senses.

Daily, the pier resonates with vibrant activity and narrates tales of its visitors. Local fishermen get ready for their day while excited tourists talk about their adventures. There's a feeling of excitement in the air.

When people begin a trip or remember past trips, Ao Nam Mao Pier is a special spot for them. Here, they make memories that they will remember for their whole life. Everyone has a story to tell about the pier, and these stories become lifelong memories.

From Ao Nam Mao Pier, travelers can embark towards the esteemed Mae Haad Koh Tao. This island paradise boasts clear waters and lively marine life. A ride away lies Na Thon Koh Samui, where pristine beaches framed by swaying coconut trees offer solace and relaxation. For those seeking a livelier atmosphere, Thong Sala Koh Phangan awaits, renowned for its full moon parties and luminous shores.


Conclusion:


Ao Nam Mao Pier stands as more than just a point of transit. It's an embodiment of shared stories, experiences, and heartfelt smiles. Every person who comes here feels a special link. It might be the beautiful sunsets, the friendly people, or the excitement of a new trip.

The pier serves as a silent witness to countless tales of exploration and wonder. Day after day, night after night, the pier gets ready for more travelers. Every trip, short or long, has special moments at this pier.


Things to Know:


Lomprayah, known for its timely service, is a trusted operator at the pier.

Check the ferry and bus schedules a day ahead.

Partake in the local culinary offerings, notable for their exquisite taste and economical value.

Arriving a tad early at the pier can provide a chance for some leisurely sightseeing.

Keep a vigilant eye on your belongings.

Longtail Boat: ท่าเรืออ่าวน้ำเมา - ไร่เล

จุดรับส่งผู้โดยสารของอ่าวไร่เลย์ตะวันตก ตั้งอยู่หน้าโรงแรม Sand Sea Resort (หน้าไฮ เดือน พย.-เมย.) ส่วนจุดรับส่งผู้โดยสารของอ่าวไร่เลย์ตะวันออกตั้งหยู่หน้าโรงแรม Sunrise Tropical Resort (หน้าโลว์ เดือนพค.- ตค.) ซึ่งหาไม่ยาก สังเกตได้จากเหล่านักท่องเที่ยวมากรูกันเพื่อรอขึ้นเฟอร์รี่ที่จุดเดียวกันนี้ประมาณ 30 นาทีก่อนเรือออก ไร่เลย์ไม่ได้เป็นเกาะ แต่เป็นแหลมเล็กๆ ในจังหวัดกระบี่ และการเดินทางมาทำได้แค่ทางเรือเท่านั้นเนื่องจากภูเขาหินปูนขนาดใหญ่และหน้าผาหินที่ขั้นอยู่ตรงกลาง ทำให้ไม่สามารถมาทางรถได้

การมาไร่เลย์มาได้ทางเรือหางยาวเท่านั้น ที่นี่ไม่มีท่าเรือ ไม่มีถนนคอนกรีต มีแต่หาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีเขียวใสให้ท่านได้จุ่มเท้าเล่นเพื่อเดินทางลงเรือไปยังดินแดนมหัศจรรย์ รับรองว่าท่านจะชอบชายหาดของที่นี่รวมถึงทางเท้าที่ใช้เดินเล่นตามป้ายบอกทางไปจนถึงอ่าวพระนางที่มีวิวที่สวยสุดจะประทับใจ!