เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

เกาะสมุย ไป เกาะลันตา

By Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.
4.5 (40 Reveiws)

Departure

08:30 เกาะสมุย, ท่าเรือหน้าทอน

Duration

7 ชม. 30 นาที

Luggage

( check Things to Know )

Amendments

( check rules )

Arrival

16:00 เกาะลันตา, ท่าเรือศาลาด่าน

Refund

Full Refundable ( check rules )

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

72 Hours before departure date
 • ชั้นประหยัด

 • 1,500 THB
 • Book Now

Refund

 • Cancellations made 72 Hours or more in advance will receive a full refund.

Cancellation Policy

Booking changes or cancellations must be made up to 72 Hours before your departure date. However, Round-trip tickets cannot be cancelled or refunded after the first trip's cancellation deadline.

Amendments

 • We will be allowed without penalty if written notice is made over 72 Hours prior to departure. However amendment is subject to availability and new rates may apply.
 • Any amendment resulting in lower rates or less number of passenger is subject to 5% surcharge of the difference figure between total amounts less the amended amount.

Late Booking

For all late bookings under 24 Hours please chat with us directly.

Things to Know

 • Passengers shall arrive at the Lomprayah office at least 60 minutes (sixty minutes) before the departure time to confirm the trip.
 • You can check in with e-ticket on mobile or device. Please make sure you check in with the right operator you booked with.
 • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.
 • The price does not include an entrance fee, any additional fees and surcharges (if any).
 • Each passenger is allowed of baggage shall not weigh more than 20kg. The excess luggage will be charged and paid directly to the staff.
 • Water sports equipment will be charged 400 THB for travel by bus and boat, or 300 THB for travel by boat only.
 • Bicycles - will be charged 700 THB (folding bicycles only) for travel by bus and boat, or 500THB for travel by boat only.
 • Pets are not allowed on board.
 • The vehicle is subject to change depending on the amount of passengers.
 • IMPORTANT: If one way ticket was used or the date and time specified on the ticket passed already, it cannot be cancelled or refunded.
 • Connecting Flights: The Company is a point to point carrier and we do not take responsibility for delays or connecting flight.
 • The passenger needs to sign the travel insurance document for the passenger’s right of the insurance of Lomprayah Office.
 • Vehicle to Krabi is subject to change depending on amount of passengers.
 • Check in point: Lomprayah counter at Nathon Pier
 • In occasions, you might be required to board a speedboat or fast ferry.

Trip Information

Gateway to Samui Island: Nathon Pier Welcomes You!

Introduction:


Nathon Pier stands as the welcoming threshold to the captivating Samui Island, inviting you to step onto its shores with anticipation. This busy pier is more than just a stop. It helps you discover the heart of Samui where stunning views are waiting for you to explore.

With its dynamic ambiance and awe-inspiring surroundings, Nathon Pier is your inaugural step toward a remarkable island escapade. It is one of the best Ferry Piers in Samui.

Nathon Pier is like a lively hub on Samui Island where travelers can find hidden gems. It's more than just a place to get on and off ferries. It's a lively area that lets you experience the true spirit of Samui. The lively atmosphere and beautiful views at the pier set the stage for a relaxing and exciting journey on the island.


Description:


Nathon Pier is a busy harbor on Samui Island that warmly welcomes arriving ferries. Its strategic placement positions it as the perfect launching point for a journey of exploration, leading you toward Samui's enigmatic gems. Close to the lively pier, discover delightful shops, busy markets, and cozy cafes inviting you to experience real island living.

When you leave the ferry and step onto the pier, you'll sense the blue water and the sea breeze. This will help you appreciate Samui's beauty. As you walk along the pier, you'll see the coastline and hills, giving you a glimpse of the island's stunning beauty.

Make sure you don't miss the chance to enjoy the wonderful seafood and a variety of local treats at the nearby restaurants. It's a culinary adventure that's an important part of your entire island experience.

For those who seek to immerse themselves in local culture, Nathon Pier offers convenient access to lively local markets where vibrant textiles and handcrafted souvenirs come to life. Engaging with the welcoming locals while perusing the kaleidoscope of stalls creates a shared experience, allowing you to carry a piece of Samui's warmth back home with you.

Water Sports and Island Adventure: Seeking adventure? Head to the west coast of the island, near Lipa Noi, where water sports enthusiasts find their haven. The crystal-clear waters and gentle waves create an inviting playground for activities like snorkeling, kayaking, and paddleboarding. Delve into the underwater wonders and discover the rich tapestry of marine life that calls these shores home.

Food and Drink Delights: Your journey at Nathon Pier is not only a visual feast but a culinary odyssey that celebrates the island's flavors. Embrace the street food scene, where tantalizing aromas and bold flavors of Thai cuisine dance in the air. From aromatic curries to succulent seafood, the street food vendors offer a symphony of tastes that encapsulate the essence of Samui.

Nearby Destinations: Should your wanderlust extend beyond Nathon Pier, embark on ferry services that open doors to picturesque destinations like Koh Phangan and Koh Tao. These tropical paradises are easily accessible, allowing you to explore vibrant markets, witness cultural vibrancy, and dive into the underwater wonders that these islands hold. Koh Phangan's lively markets and handcrafted treasures beckon, while Koh Tao's crystalline waters and diverse marine life create a haven for diving enthusiasts.

And for a taste of local life, venture into the bustling walking street of Nathon. As the evening lights up, this vibrant thoroughfare transforms, adorned with stalls selling a medley of local handicrafts, textiles, and street food that caters to both your palate and your curiosity.

Visit Nathon and Discover: Make Nathon Pier your starting point and explore the enchanting side of the island. Wander through Nathon's charming streets and uncover a myriad of shops selling everything from intricate crafts to stylish clothing. Engage in the friendly banter with local artisans and find that perfect memento to carry a piece of Samui back with you.

Side of the Island Adventures: Venture beyond the vibrant hub of Nathon to the island's serene western side, where Lipa Noi's tranquil beaches await. Here, you can embrace the serenity of soft sands underfoot and bask in mesmerizing sunsets that paint the horizon. With its laid-back ambiance, Lipa Noi offers the perfect escape for those seeking a peaceful and rejuvenating retreat.

Practical Information: As you plan your journey to Nathon Pier, make note of the ferry schedule for seamless island hopping. The pier's central location and well-connected ferry services facilitate easy exploration of neighboring islands such as Koh Phangan and Koh Tao. If you're seeking a glimpse into Surat Thani Province's capital town, Nathon Koh Samui, you'll find it encapsulates the island's charm while offering insights into its local way of life.

In summation, Nathon Pier transcends its role as a passage; it becomes the threshold to Samui's treasures. With its lively environs, captivating destinations, and access to water sports and adventures, this pier beckons you to embark on a journey that encapsulates the very spirit of the island. Drawn to delicious food, cultural marvels, or exciting island adventures, Nathon Pier enthusiastically guides you into an exploration that captures the very essence of Samui.


Things to Know:


Island's Heartbeat: Nathon Pier is not just a passage; it's the vibrant heartbeat that connects you to Samui's core.

Scenic Harbor Views: Immerse yourself in picturesque seascapes as you disembark at Nathon Pier, setting the stage for your island adventure.

Local Culinary Delights: Indulge in the island's flavors with freshly caught seafood and local delicacies available at nearby eateries.

Cultural Souvenirs: Explore local markets for unique handcrafted souvenirs, allowing you to take home a piece of Samui's charm.

Gateway to Adventure: Beyond the pier, discover the awe-inspiring Ang Thong Marine Park and serene Fisherman's Village.

เรือเฟอร์รี่: ท่าเรือหน้าทอน - Donsak Pier

รถบัส: Donsak Pier - เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง

Thunglong Lomprayah Office: Buses to Pier and Beyond


Introduction:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is more than just a transit point; it's the beginning of a remarkable adventure you'll cherish. With a wide range of Lomprayah buses readily available, you have the perfect starting point for your journey. This station's strategic location in the Krabi Town ensures a seamless, hassle-free transition from city life to your next destination.

It’s a key component in the intricate operation in Thailand that makes travel effortless and accessible. Get ready to embark on a magical voyage to exotic locations. Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, are easily reachable from this well-equipped hub. Whether you're a seasoned traveler or new to Thailand's enchanting landscapes, Thunglong Lomprayah Office has got all your travel needs sorted.


Description:


Walk in and you'll feel the ease. This station quickly operates high-speed catamaran ferry services. A friendly team is right there. They’ll guide you to your Lomprayah bus or ferry.

If you need to wait, the area is clean and inviting. Want to freshen up? The station boasts clean bathrooms and even ATMs for quick cash.

You're in the heart of action. Krabi Town and its busy markets are just nearby. A short ride from the station is the beautiful Ao Nang Beach. You can book a Lomprayah bus to this paradise through various service providers.

Not far from here, visit the Tiger Cave Temple. It’s an enriching experience that you can also reach via a Lomprayah bus.

Here's the good part. If you're heading to Koh Samui, Koh Phangan, or Koh Tao, the minivan/bus picks you up from Thunglong Road in front of the office. You'll reach Tapee Pier in about two hours. Destinations don’t end here.

Services are available to Donsak Pier, Nathon Pier, Bangrak Pier, and even to mainland locations like Surat Thani and Hua Hin. They all feature in the rich network of Lomprayah high-speed ferries and Lomprayah buses.

The location is great. You're near local stores for last-minute shopping. Nearby eateries offer delicious Thai food.

If you have a penchant for islands, you will find Thunglong Lomprayah Office to be advantageous. They specialize in arranging travel to prominent islands like Koh Samui and Koh Phangan.

This station provides well-thought-out travel plans to make your island trips memorable and easy. You won't have to worry about travel details or problems along the way. With a strong focus on delivering hassle-free travel experiences, the Lomprayah buses and high-speed ferries available at this station stand as pillars of reliability.

These modes of transportation are meticulously maintained and operated to ensure your comfort and efficiency during your journey. As you travel between these spectacular islands, you can rest assured that your journey will be both comfortable and efficiently managed, thanks to the top-notch services offered here.


Conclusion:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is far more than a mere transportation hub; it serves as your comprehensive gateway to an array of enchanting destinations such as Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, among others. Through its extensive network of Lomprayah buses and state-of-the-art high-speed ferries, this station makes it exceedingly convenient for you to travel not just between cities, but also across the myriad of islands that adorn the Thai coastline.

The station offers many travel options for comfort and speed. It aims to be your one-stop solution for all travel needs. The moment you arrive at Thunglong Lomprayah Office, you'll know you're in good hands. The station carefully plans every aspect of your upcoming journey for an effortless, enjoyable, and memorable experience.


Things to Know:


English signs help you navigate.

The station is well-lit and secure.

Multiple ticket options for your flexible travel.

Clean bathrooms and ATMs are available.

The station is a hub for ferry services to various islands.

Shared Minivan: เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง - ท่าเรือศาลาด่าน

ท่าเรือศาลาด่านตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะลันตาท่ามกลางหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่เต็มด้วยร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกมากมาย ใกล้ๆ กันเป็นร้านอาหารทะเลสองร้านที่ทำด้วยไม้ ตั้งอยู่เหนือน้ำหันหน้าไปทางเกาะลันตาน้อย ลองไปชิมกันดู ที่นี่มีทั้งเกสต์เฮาส์และโรงแรมเล็กๆ ตั้งอยู่ประปราย

ผู้โดยสารจะต้องมารอเรือที่นี่ทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อไปยังเกาะอื่นๆ รอบๆ ที่ท่าเรือ มีเรือเฟอร์รี่จอดเรียงรายอยู่เต็ม ดังนั้นท่านอาจต้องเดินข้ามเรือไปทีละลำเพื่อหาเรือลำของท่าน แต่ไม่ต้องเป็นกังวล เจ้าหน้าที่เรือพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน