เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

เกาะสมุย ไป เกาะลันตา

By Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.
4.5 (40 Reveiws)

Departure

08:30 เกาะสมุย, ท่าเรือแม่่น้ำ

Duration

8 ชม.

Luggage

( check Things to Know )

Amendments

( check rules )

Arrival

16:30 เกาะลันตา, ท่าเรือศาลาด่าน

Refund

Full Refundable ( check rules )

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

72 Hours before departure date
 • ชั้นประหยัด

 • 1,500 THB
 • Book Now

Refund

 • Cancellations made 72 Hours or more in advance will receive a full refund.

Cancellation Policy

Booking changes or cancellations must be made up to 72 Hours before your departure date. However, Round-trip tickets cannot be cancelled or refunded after the first trip's cancellation deadline.

Amendments

 • We will be allowed without penalty if written notice is made over 72 Hours prior to departure. However amendment is subject to availability and new rates may apply.
 • Any amendment resulting in lower rates or less number of passenger is subject to 5% surcharge of the difference figure between total amounts less the amended amount.

Late Booking

For all late bookings under 24 Hours please chat with us directly.

Things to Know

 • Passengers shall arrive at the Lomprayah office at least 60 minutes (sixty minutes) before the departure time to confirm the trip.
 • You can check in with e-ticket on mobile or device. Please make sure you check in with the right operator you booked with.
 • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.
 • The price does not include an entrance fee, any additional fees and surcharges (if any).
 • Each passenger is allowed of baggage shall not weigh more than 20kg. The excess luggage will be charged and paid directly to the staff.
 • Water sports equipment will be charged 400 THB for travel by bus and boat, or 300 THB for travel by boat only.
 • Bicycles - will be charged 700 THB (folding bicycles only) for travel by bus and boat, or 500THB for travel by boat only.
 • Pets are not allowed on board.
 • The vehicle is subject to change depending on the amount of passengers.
 • IMPORTANT: If one way ticket was used or the date and time specified on the ticket passed already, it cannot be cancelled or refunded.
 • Connecting Flights: The Company is a point to point carrier and we do not take responsibility for delays or connecting flight.
 • The passenger needs to sign the travel insurance document for the passenger’s right of the insurance of Lomprayah Office.
 • Vehicle to Krabi is subject to change depending on amount of passengers.
 • Check in point: Lomprayah counter at Maenam Pier (Pralarn Pier)
 • The Speedboat trip is not suitable for pregnant women, children, people with heart or back problems, or other physical impediments.

Trip Information

Maenam Pier: Your Gateway to Koh Samui Adventures


Introduction:


Welcome to Maenam Pier, your portal to the wonders of Koh Samui and nearby islands. Like a green paradise surrounded by blue waters, Koh Samui sits in the middle of the Gulf of Thailand. Set foot on this pier and step into an island paradise that promises memorable experiences.


Description:


Maenam Pier is not just a place of transit; it's your first glimpse of Koh Samui's enchanting beauty. With the pier's convenient location, you're minutes away from the renowned Mae Nam Beach, where soft sands meet crystal-clear waters. As you breathe in the ocean breeze, the gentle swaying of palm trees welcomes you to this tropical haven.

Koh Samui rests in the middle of the Gulf of Thailand, a green paradise encircled by blue waters. Bophut Beach, known for its charming fisherman's village and inviting shores, is just a stone's throw away. Maenam Pier's charm doesn't just come from its strategic location for easy access and exploration. It also lies in its power to link you with Koh Samui's wide array of treasures.

From the Samui Airport, your journey to Maenam Pier is a mere breeze. As you arrive, you'll find a wealth of experiences at your fingertips. Beaches on Koh Samui are renowned for their beauty, each offering a unique charm.

Among them, Chaweng Beach stands out with its lively atmosphere, vibrant nightlife, and opportunities for water sports. Whether you're seeking tranquility or adventure, Koh Samui's beaches have it all.

Within the embrace of Samui Island, luxury resorts await your indulgence. These fancy getaways just fit right in with the stunning beauty of the island. You get amazing views and all the top-notch goodies you can imagine.

Meanwhile, Maenam Beach provides a calm and peaceful getaway. With its serene atmosphere and clean sandy shore it's the perfect match for the nearby exciting attractions.

Walking Street and Island Exploration: As you venture beyond Maenam Pier, don't miss out on the vibrant experiences that await you. Explore the enchanting Fisherman's Village in Bophut, where the weekly walking street market comes alive with colorful stalls and cultural displays. This charming street invites you to immerse yourself in the island's traditions and flavors.

Pristine Beach Delights: Koh Samui's beaches are the epitome of paradise, each with its unique allure. From lively Chaweng Beach to peaceful Mae Nam Beach, every sandy stretch promises relaxation and adventure. Feel the warm embrace of the sun as you bask in the beauty of these coastal treasures.

Getaway to Samui: The perfect location of Maenam Pier serves as the gateway to unlock the wonders of Koh Samui. Beyond its role as a transportation hub, it's a window to the island's soul. It offers a taste of its natural splendor and cultural richness. As you step off the pier, you're stepping into a world of exploration and wonder.

Koh Samui is located in the Gulf of Thailand, boasting stunning views of Koh Phangan and Koh Tao. Its pristine beaches, lush tropical landscapes, and vibrant cultural scene make it a sought-after destination for travelers. The island's strategic location provides easy access to a plethora of water activities and exploration opportunities.

Nestled in the Gulf of Thailand, Koh Samui offers a variety of experiences. As you relax on its sandy shores or explore lively markets, Koh Samui offers various experiences.

Embraced by the cerulean waters of the sea, Koh Samui finds its place in the Gulf of Thailand. This tropical paradise boasts palm-fringed beaches, lush rainforests, and a rich cultural heritage. From the vibrant energy of Chaweng Beach to the serene ambiance of Bophut, Koh Samui offers a diverse range of experiences.

The island's beauty extends beyond its landscapes. Beyond its landscapes, the island's beauty stretches. It tantalizes the taste buds.

Whether you're seeking relaxation, adventure, or a blend of both, Koh Samui's strategic location makes it a captivating destination. It beckons travelers from around the world to bask in its enchanting charm.

Minutes Away: Just a few minutes drive away from Maenam Pier, you'll be immersed in the captivating allure of Koh Samui. Whether at Mae Nam Beach or in bustling markets, you'll experience Koh Samui's treasures against its scenic backdrop. This pier is located perfectly.

Stay Connected: Even in this tropical paradise, connection is paramount. At Maenam Pier, free Wi-Fi ensures that you can share your journey with loved ones in real-time. Stay connected as you embark on your island adventure.


Conclusion:


Maenam Pier is more than a starting point; it's an invitation to Koh Samui's splendors. With its pristine surroundings, easy access to neighboring islands including Koh Phangan and Koh Tao, and an array of experiences. The pier ensures your journey begins with wonder and excitement.


Things to Know:


Island Trio: Koh Samui, Koh Phangan, and Koh Tao form a trio of beauty just beyond the pier.

Mae Nam Bliss: Mae Nam Beach offers relaxation with a backdrop of nature's best.

Cultural Connection: Fisherman's Village captures the island's spirit through its market and heritage.

Gateway to Adventure: Maenam Pier links you to renowned diving and party destinations, including Koh Phangan and Koh Tao.

Luxury Getaway: Santiburi Koh Samui indulges you with opulence amidst the island's charm.

Speed Boat: ท่าเรือแม่่น้ำ - Donsak Pier

รถบัส: Donsak Pier - เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง

Thunglong Lomprayah Office: Buses to Pier and Beyond


Introduction:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is more than just a transit point; it's the beginning of a remarkable adventure you'll cherish. With a wide range of Lomprayah buses readily available, you have the perfect starting point for your journey. This station's strategic location in the Krabi Town ensures a seamless, hassle-free transition from city life to your next destination.

It’s a key component in the intricate operation in Thailand that makes travel effortless and accessible. Get ready to embark on a magical voyage to exotic locations. Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, are easily reachable from this well-equipped hub. Whether you're a seasoned traveler or new to Thailand's enchanting landscapes, Thunglong Lomprayah Office has got all your travel needs sorted.


Description:


Walk in and you'll feel the ease. This station quickly operates high-speed catamaran ferry services. A friendly team is right there. They’ll guide you to your Lomprayah bus or ferry.

If you need to wait, the area is clean and inviting. Want to freshen up? The station boasts clean bathrooms and even ATMs for quick cash.

You're in the heart of action. Krabi Town and its busy markets are just nearby. A short ride from the station is the beautiful Ao Nang Beach. You can book a Lomprayah bus to this paradise through various service providers.

Not far from here, visit the Tiger Cave Temple. It’s an enriching experience that you can also reach via a Lomprayah bus.

Here's the good part. If you're heading to Koh Samui, Koh Phangan, or Koh Tao, the minivan/bus picks you up from Thunglong Road in front of the office. You'll reach Tapee Pier in about two hours. Destinations don’t end here.

Services are available to Donsak Pier, Nathon Pier, Bangrak Pier, and even to mainland locations like Surat Thani and Hua Hin. They all feature in the rich network of Lomprayah high-speed ferries and Lomprayah buses.

The location is great. You're near local stores for last-minute shopping. Nearby eateries offer delicious Thai food.

If you have a penchant for islands, you will find Thunglong Lomprayah Office to be advantageous. They specialize in arranging travel to prominent islands like Koh Samui and Koh Phangan.

This station provides well-thought-out travel plans to make your island trips memorable and easy. You won't have to worry about travel details or problems along the way. With a strong focus on delivering hassle-free travel experiences, the Lomprayah buses and high-speed ferries available at this station stand as pillars of reliability.

These modes of transportation are meticulously maintained and operated to ensure your comfort and efficiency during your journey. As you travel between these spectacular islands, you can rest assured that your journey will be both comfortable and efficiently managed, thanks to the top-notch services offered here.


Conclusion:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is far more than a mere transportation hub; it serves as your comprehensive gateway to an array of enchanting destinations such as Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, among others. Through its extensive network of Lomprayah buses and state-of-the-art high-speed ferries, this station makes it exceedingly convenient for you to travel not just between cities, but also across the myriad of islands that adorn the Thai coastline.

The station offers many travel options for comfort and speed. It aims to be your one-stop solution for all travel needs. The moment you arrive at Thunglong Lomprayah Office, you'll know you're in good hands. The station carefully plans every aspect of your upcoming journey for an effortless, enjoyable, and memorable experience.


Things to Know:


English signs help you navigate.

The station is well-lit and secure.

Multiple ticket options for your flexible travel.

Clean bathrooms and ATMs are available.

The station is a hub for ferry services to various islands.

Shared Minivan: เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง - ท่าเรือศาลาด่าน

ท่าเรือศาลาด่านตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะลันตาท่ามกลางหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่เต็มด้วยร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกมากมาย ใกล้ๆ กันเป็นร้านอาหารทะเลสองร้านที่ทำด้วยไม้ ตั้งอยู่เหนือน้ำหันหน้าไปทางเกาะลันตาน้อย ลองไปชิมกันดู ที่นี่มีทั้งเกสต์เฮาส์และโรงแรมเล็กๆ ตั้งอยู่ประปราย

ผู้โดยสารจะต้องมารอเรือที่นี่ทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อไปยังเกาะอื่นๆ รอบๆ ที่ท่าเรือ มีเรือเฟอร์รี่จอดเรียงรายอยู่เต็ม ดังนั้นท่านอาจต้องเดินข้ามเรือไปทีละลำเพื่อหาเรือลำของท่าน แต่ไม่ต้องเป็นกังวล เจ้าหน้าที่เรือพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน