เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

เกาะเต่า ไป เกาะพีพี

By Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.
4.5 (40 Reveiws)

Departure

07:00 เกาะเต่า, ท่าเรือแม่หาด

Duration

8 ชม. 30 นาที

Luggage

( check Things to Know )

Amendments

( check rules )

Arrival

15:30 เกาะพีพี, ท่าเรือต้นไทร

Refund

Full Refundable ( check rules )

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

72 Hours before departure date
 • ชั้นประหยัด

 • 2,300 THB
 • Book Now

Refund

 • Cancellations made 72 Hours or more in advance will receive a full refund.

Cancellation Policy

Booking changes or cancellations must be made up to 72 Hours before your departure date. However, Round-trip tickets cannot be cancelled or refunded after the first trip's cancellation deadline.

Amendments

 • We will be allowed without penalty if written notice is made over 72 Hours prior to departure. However amendment is subject to availability and new rates may apply.
 • Any amendment resulting in lower rates or less number of passenger is subject to 5% surcharge of the difference figure between total amounts less the amended amount.

Late Booking

For all late bookings under 24 Hours please chat with us directly.

Things to Know

 • Passengers shall arrive at the Lomprayah office at least 60 minutes (sixty minutes) before the departure time to confirm the trip.
 • You can check in with e-ticket on mobile or device. Please make sure you check in with the right operator you booked with.
 • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.
 • The price does not include an entrance fee, any additional fees and surcharges (if any).
 • Each passenger is allowed of baggage shall not weigh more than 20kg. The excess luggage will be charged and paid directly to the staff.
 • Water sports equipment will be charged 400 THB for travel by bus and boat, or 300 THB for travel by boat only.
 • Bicycles - will be charged 700 THB (folding bicycles only) for travel by bus and boat, or 500THB for travel by boat only.
 • Pets are not allowed on board.
 • The vehicle is subject to change depending on the amount of passengers.
 • IMPORTANT: If one way ticket was used or the date and time specified on the ticket passed already, it cannot be cancelled or refunded.
 • Connecting Flights: The Company is a point to point carrier and we do not take responsibility for delays or connecting flight.
 • The passenger needs to sign the travel insurance document for the passenger’s right of the insurance of Lomprayah Office.
 • Check in point: at Lomprayah counter at Mae Haad Pier
 • Vehicle is subject to change depending on amount of passengers.
 • The Speedboat trip is not suitable for pregnant women, children, people with heart or back problems, or other physical impediments.

Trip Information

Mae Haad Pier: Your Island Adventure Starting Point


Introduction:


Imagine the moment you step onto the beautiful Mae Haad Pier, nestled on the serene north-western shores of Koh Tao. It's more than just a place for boats; it's your entryway to all the amazing things this island offers.


Description:


Positioned in the peaceful north-west, this pier is like a shortcut to the quiet and beauty of this part of Koh Tao. As you step off the boat, you're greeted by amazing views of the coastline and the clear blue waters that stretch ahead. But this pier is more than a spot for boats – it's a place where you can start your journey, exploring the exciting heart and the peaceful corners of Koh Tao.

Take a trip to the secret paradise of Jansom Bay, right near the ferry pier. The water here is so clear you can see all the way to the bottom, and there are lots of colorful fish and things to see. When you go snorkeling, you'll feel like you're in another world, surrounded by pretty corals and curious fish. The bay is so peaceful that you'll want to spend time just relaxing and enjoying the natural beauty.

If you walk a little from the pier, you'll find Mae Haad Beach, a truly lovely place. The sand is soft and nice to walk on, and the water is perfect for swimming. Being so close to the pier means you can easily go between the beach and the pier, so you get the best of both worlds – the chill beach life and the exciting stuff happening at the pier.

But the cool things on Koh Tao aren't only on the land; they're also under the water. Go to Koh Ma, which is pretty close, and you'll see a special sand bar that connects the small island to the main one. This natural happening makes it perfect for snorkeling and checking out the sea life. The water isn't too deep, so you can see lots of tropical fish and colorful corals up close.

Mae Haad Pier isn't just a way to get to Koh Tao – it's also how you get to other cool places like Koh Phangan and Koh Samui.

You board a high-speed ferry, and suddenly, you've arrived at your destination in a swift manner. Each place has its own fun stuff to do. You can dance at the Full Moon Party on Koh Phangan or explore the interesting things on Koh Samui. With Mae Haad Pier, your options are endless.

For exploring the island, phuketferry.com has your back. They give you tips and links to different places you can check out.

You can visit Maenam Pier on Koh Samui, where you'll find peaceful scenes and beautiful views. Or, you can visit the splendid Mae Haad Beach located on the island of Koh Phangan.. Mae Haad Pier is like the starting line for all your adventures.

When you step onto Mae Haad Pier, you're stepping into a world of endless adventures. This lively pier isn't just a door – it's your key to Koh Tao's beauty and more.

Let the gentle waves and stunning sights lead you to exciting journeys. Start your island adventure now with phuketferry.com and get ready for fun, nature, and memories that will stay with you forever.

Mae Haad Pier is more than a pier—it's your gateway to a world of island adventures waiting to unfold. Imagine stepping onto its wooden planks, situated gracefully on Koh Tao's tranquil north-western shores. This iconic pier serves not only as a point of arrival and departure but also as a portal to the enchanting treasures that define the serene north-west of the island.

As you disembark from the ferry, a breathtaking panorama of the coastline and the azure expanse of the sea welcomes you, setting the stage for a remarkable journey ahead. Positioned strategically, this pier isn't merely a docking point; it's a hub of exploration, offering seamless access to both the vibrant heart and the serene corners of Koh Tao.

Let your curiosity guide you to the nearby Jansom Bay, a hidden gem that lies in the vicinity of the ferry pier. Its crystalline waters hold a world of wonder beneath the surface, where vibrant marine life dances among colorful corals. Exploring this underwater haven through snorkeling is like stepping into a living aquarium, with each glance revealing new marvels. The serenity of the bay forms an ideal setting for unwinding, offering you a chance to detach from the world and bond with the encompassing natural beauty.

Taking a leisurely stroll from the pier, you'll find yourself on Mae Haad Beach, a pristine haven for unwinding. The soft sands beckon you to sink your toes into their warmth, while the gentle waves invite you to take a refreshing dip.

What's remarkable is the close proximity of this beach to the pier, enabling you to effortlessly transition between the soothing embrace of the shoreline and the vibrant energy of the pier's activities. This harmonious blend embodies the essence of the island's laid-back lifestyle, ensuring you can enjoy both relaxation and excitement in perfect harmony.

However, the charm of Koh Tao goes well past what meets the eye, extending into the underwater world and even reaching out to the nearby islands. Venture to Koh Ma, a short distance away, where a captivating sand bar connects the small islet to the main island. This natural phenomenon creates an aquatic playground, ideal for snorkeling and observing marine life in their natural habitat. The shallow waters of the sand bar provide an intimate encounter with tropical fish and vibrant corals, inviting you to immerse yourself in a world of underwater splendor.

Mae Haad Pier isn't merely a gateway to Koh Tao; it's also your portal to neighboring paradises like Koh Phangan and Koh Samui. High-speed ferries whisk you away to these captivating destinations, each with its own distinctive allure. From the vibrant celebrations of the Full Moon Party on Koh Phangan to the cultural abundance of Koh Samui, the options are both varied and thrilling. Mae Haad Pier serves as your gateway to embark on these explorations. To make island hopping seamless, rely on the expertise of phuketferry.com.

Using their tips and helpful links, you can fully embrace your journey with complete ease and enthusiasm. Whether it's the serene vistas of Maenam Pier on Koh Samui or the enchanting Mae Haad Beach on Koh Phangan, Mae Haad Pier sets the stage for an expedition brimming with discovery.

As you step onto Mae Pier, you're embarking on more than just a journey—it's a gateway to discovery, adventure, and cherished memories. Let these tips be your compass as you venture around the island and more, making sure you're not just having a great time but also leaving a positive mark on the environment and the local community. Start your island adventure now with phuketferry.com and let the exploration begin!

With each step onto Mae Haad Pier, you step into a world of boundless exploration. Beyond being a mere pier, it serves as your gateway to Koh Tao's splendor and beyond. Let the gentle lapping of waves and the awe-inspiring vistas guide you toward unforgettable journeys.

Embark on your island adventure today with phuketferry.com and be prepared for an odyssey filled with fun, nature, and memories that will forever illuminate your heart.


Things to Know


As you embark on your island adventure starting from Mae Haad Pier, here are some valuable tips to keep in mind:

Respect Nature: When snorkeling in Jansom Bay, practice responsible techniques to preserve the marine ecosystem's delicate balance. Be a mindful snorkeler and ensure the underwater world remains pristine for generations to come.

Effortless Travel: Mae Haad Pier isn't just any pier—it's your gateway to swift high-speed ferry connections, making island hopping a breeze.Don't miss out on the chance to easily explore nearby islands. Use these convenient and stress-free transportation options to make the most of your adventure.

Local Flavors: Immerse yourself in the lively ambiance of Mae Haad Village, a stone's throw from the ferry pier. Indulge in the island's authentic culinary delights, savoring the unique flavors that define Koh Tao's culture.

Dive into the local culture by mingling with the community, giving you a precious peek into their traditions and everyday routines. Connecting with the locals provides a chance to delve into the island's essence, fostering a deeper connection to its authentic spirit.

Nature's Masterpiece: Don't miss the opportunity to witness the breathtaking sunset at Sairee Beach. As the sky and sea blend in a stunning display of colors, this natural spectacle promises a moment of tranquility and beauty.

With these essential tips, you're well-equipped to make the most of your island journey starting from Mae Haad Pier. By embracing these insights, you won't just enhance your adventure; you'll also contribute to preserving the island's natural splendor and its culturally rich heritage. So, step onto the pier with confidence, knowing that you're ready to embrace the wonders that Koh Tao has to offer.

Speed Boat: ท่าเรือแม่หาด - ท่าเรือท้องศาลา

Thong Sala Pier: Gateway to Phangan Island Adventures


Introduction:


Welcome to Thong Sala Pier, your gateway to the captivating wonders of Phangan Island. Nestled in the heart of the Gulf of Thailand, this bustling pier connects you to an array of exciting adventures. For all travelers, Thong Sala Pier serves as your starting point to explore the island's natural beauty and vibrant culture.


Description:


Thong Sala Pier is the central hub for both locals and tourists, providing access to Phangan Island's hidden gems. As you disembark from the boat, the warm tropical breeze greets you, and the inviting azure waters surround this picturesque spot. The pier itself is a lively scene, bustling with activity as travelers disembark, and merchants offer their colorful wares.

Just beyond the pier, awaits a multitude of enchanting landscapes ready for you to discover. Thong Sala Pier is where your adventures begin, taking you from lush jungle interiors to pristine shoreline beaches. Whether you're seeking relaxation or thrill, this station is your doorway to a world of possibilities.

Unveil the natural wonders of Phangan Island with ease from Thong Sala Pier. Head north to the iconic Phaeng Waterfall, where the cascading waters create a refreshing oasis amid the lush foliage. If you're looking for spiritual peace, the Wat Phu Khao Noi temple provides a serene ambiance and island-wide panoramic views.

Bask in the sun's embrace at Ao Chaloklum Beach, a tranquil haven perfect for swimming and lounging. Or set off to the east and discover Thong Nai Pan Noi Beach, renowned for its powdery sands and turquoise waters. Both beaches promise a great escape from the daily grind.

Dive into local culture at the Thong Sala Night Market. Taste Thai street food, find crafts, and colorful textiles. The market's scents and lively vibe bring island life to you.

Experience the world-famous Full Moon Party in Haad Rin, an exciting beach celebration that draws revelers from around the globe. Dance beneath the moonlight, surrounded by pulsating beats and a vibrant energy that's impossible to resist.

Thong Sala Pier is your link to nearby islands and attractions. Catch a ferry to the tranquil shores of Koh Samui, known for its laid-back charm and diverse cultural offerings.

If you're up for underwater exploration, take a short trip to Koh Tao. It's a diver's paradise, famous for its beautiful coral reefs and vibrant marine life. Sending postcards home or staying connected is a breeze with the local post office conveniently located near the pier.

Seek solace in the serene village of Baan Tai, just a stone's throw away from Thong Sala Pier. This tranquil escape offers a glimpse into local life, with traditional Thai architecture and a laid-back ambiance that invites relaxation. Take leisurely strolls along the village's quaint streets, interact with friendly locals, and absorb the unhurried pace of island living.

The Thong Sala Pier area is not only a gateway to adventure but also a haven for food enthusiasts. The local food market, teeming with stalls that offer a plethora of culinary delights, is a paradise for your taste buds.

Embark on a journey through a variety of dishes. From aromatic curries with balanced spices to mouthwatering seafood dishes celebrating the island's coastal treasures. Indulge in the famed pad Thai, a harmonious blend of flavors that captures the essence of Thai cuisine.

The food market at Thong Sala Pier is a true reflection of Koh Phangan's cultural tapestry. Sample dishes prepared with love and expertise, each telling a story through its ingredients and presentation.


Things to Know:


Ferry Marvel: Thong Sala Pier isn't just a passage; it's a doorway to island dreams, where ferries create maritime magic.

Retail Haven: Explore an array of shops selling unique handicrafts, where each item whispers tales of local artisans' skill and passion.

Nathon Excursion: A short jaunt to Nathon unveils serene beaches and a tranquil ambiance, a testament to the island's timeless allure.

Taste the Magic: Let local flavors excite your senses, taking you on a delicious journey into Thai culture.

Sunset Serenity: Thong Sala Pier's sunsets are a spectacle in themselves, casting a golden glow on departing ships and hopeful hearts.

Speed Boat: ท่าเรือท้องศาลา - ท่าเรือหน้าทอน

Gateway to Samui Island: Nathon Pier Welcomes You!

Introduction:


Nathon Pier stands as the welcoming threshold to the captivating Samui Island, inviting you to step onto its shores with anticipation. This busy pier is more than just a stop. It helps you discover the heart of Samui where stunning views are waiting for you to explore.

With its dynamic ambiance and awe-inspiring surroundings, Nathon Pier is your inaugural step toward a remarkable island escapade. It is one of the best Ferry Piers in Samui.

Nathon Pier is like a lively hub on Samui Island where travelers can find hidden gems. It's more than just a place to get on and off ferries. It's a lively area that lets you experience the true spirit of Samui. The lively atmosphere and beautiful views at the pier set the stage for a relaxing and exciting journey on the island.


Description:


Nathon Pier is a busy harbor on Samui Island that warmly welcomes arriving ferries. Its strategic placement positions it as the perfect launching point for a journey of exploration, leading you toward Samui's enigmatic gems. Close to the lively pier, discover delightful shops, busy markets, and cozy cafes inviting you to experience real island living.

When you leave the ferry and step onto the pier, you'll sense the blue water and the sea breeze. This will help you appreciate Samui's beauty. As you walk along the pier, you'll see the coastline and hills, giving you a glimpse of the island's stunning beauty.

Make sure you don't miss the chance to enjoy the wonderful seafood and a variety of local treats at the nearby restaurants. It's a culinary adventure that's an important part of your entire island experience.

For those who seek to immerse themselves in local culture, Nathon Pier offers convenient access to lively local markets where vibrant textiles and handcrafted souvenirs come to life. Engaging with the welcoming locals while perusing the kaleidoscope of stalls creates a shared experience, allowing you to carry a piece of Samui's warmth back home with you.

Water Sports and Island Adventure: Seeking adventure? Head to the west coast of the island, near Lipa Noi, where water sports enthusiasts find their haven. The crystal-clear waters and gentle waves create an inviting playground for activities like snorkeling, kayaking, and paddleboarding. Delve into the underwater wonders and discover the rich tapestry of marine life that calls these shores home.

Food and Drink Delights: Your journey at Nathon Pier is not only a visual feast but a culinary odyssey that celebrates the island's flavors. Embrace the street food scene, where tantalizing aromas and bold flavors of Thai cuisine dance in the air. From aromatic curries to succulent seafood, the street food vendors offer a symphony of tastes that encapsulate the essence of Samui.

Nearby Destinations: Should your wanderlust extend beyond Nathon Pier, embark on ferry services that open doors to picturesque destinations like Koh Phangan and Koh Tao. These tropical paradises are easily accessible, allowing you to explore vibrant markets, witness cultural vibrancy, and dive into the underwater wonders that these islands hold. Koh Phangan's lively markets and handcrafted treasures beckon, while Koh Tao's crystalline waters and diverse marine life create a haven for diving enthusiasts.

And for a taste of local life, venture into the bustling walking street of Nathon. As the evening lights up, this vibrant thoroughfare transforms, adorned with stalls selling a medley of local handicrafts, textiles, and street food that caters to both your palate and your curiosity.

Visit Nathon and Discover: Make Nathon Pier your starting point and explore the enchanting side of the island. Wander through Nathon's charming streets and uncover a myriad of shops selling everything from intricate crafts to stylish clothing. Engage in the friendly banter with local artisans and find that perfect memento to carry a piece of Samui back with you.

Side of the Island Adventures: Venture beyond the vibrant hub of Nathon to the island's serene western side, where Lipa Noi's tranquil beaches await. Here, you can embrace the serenity of soft sands underfoot and bask in mesmerizing sunsets that paint the horizon. With its laid-back ambiance, Lipa Noi offers the perfect escape for those seeking a peaceful and rejuvenating retreat.

Practical Information: As you plan your journey to Nathon Pier, make note of the ferry schedule for seamless island hopping. The pier's central location and well-connected ferry services facilitate easy exploration of neighboring islands such as Koh Phangan and Koh Tao. If you're seeking a glimpse into Surat Thani Province's capital town, Nathon Koh Samui, you'll find it encapsulates the island's charm while offering insights into its local way of life.

In summation, Nathon Pier transcends its role as a passage; it becomes the threshold to Samui's treasures. With its lively environs, captivating destinations, and access to water sports and adventures, this pier beckons you to embark on a journey that encapsulates the very spirit of the island. Drawn to delicious food, cultural marvels, or exciting island adventures, Nathon Pier enthusiastically guides you into an exploration that captures the very essence of Samui.


Things to Know:


Island's Heartbeat: Nathon Pier is not just a passage; it's the vibrant heartbeat that connects you to Samui's core.

Scenic Harbor Views: Immerse yourself in picturesque seascapes as you disembark at Nathon Pier, setting the stage for your island adventure.

Local Culinary Delights: Indulge in the island's flavors with freshly caught seafood and local delicacies available at nearby eateries.

Cultural Souvenirs: Explore local markets for unique handcrafted souvenirs, allowing you to take home a piece of Samui's charm.

Gateway to Adventure: Beyond the pier, discover the awe-inspiring Ang Thong Marine Park and serene Fisherman's Village.

Speed Boat: ท่าเรือหน้าทอน - Donsak Pier

รถบัส: Donsak Pier - เมืองสุราษฎร์ธานี

Discover Surat Thani Town: Gateway to Tropical Dreams!


Introduction:


In the heart of Pak Nam Tapee, there's a special place called the Lomprayah office's Surat Thani Town Tapee Pier branch. It's like a main door that opens up to many beautiful places. Sometimes, when the weather changes or the tides move the sea, the office may go to a place called Donsak Pier.

But no matter where it is, this place always makes it easy for people to travel. From the Tapee Pier, there are fast boats called catamarans. They can take people to lovely islands like Koh Samui, Koh Phangan, and Koh Tao. These islands are like little pieces of paradise with blue waters and golden sands.

The Tapee Pier is not just a place to catch a boat. It's like a big crossroads where different paths meet. It brings together the local town, the distant islands, and even places far beyond. It's very close to the airport, so if someone comes by plane, they can quickly get to the pier. It's also near the main part of the city, the heart where all the action happens.

This makes it a perfect spot for anyone wanting to explore the beauty of the region. Whether they're looking for the quiet peace of an island or the busy life of a city. Everyone, from locals to travelers from far away, finds this place helpful in their journey.


Description:


Surat Thani Town is the vibrant heartbeat of southern Thailand where traditional Thai essence seamlessly entwines with modernity. Walking around the town, you can see and feel many things. There are beautiful temples with old stories to tell.

Busy markets are everywhere, showing off the Thai way of life and the things they make and sell. There are also many food stands on the streets. They sell tasty food that smells really good, and you might want to try some.

Surat Thani Town, often fondly referred to as the "city of good people." When you visit this place, you feel very welcome. The people in Thailand are very friendly and kind to everyone. The town has a mix of new and old things.

There are tall buildings and busy roads, but also places full of history and culture. It's like seeing two worlds in one place. Everyone, whether young or old, can find something they like here.

As you navigate its bustling streets, the town offers glimpses into its rich history and spirited present. One of the most revered spots in the town is the City Pillar Shrine. It is a symbol of the town's foundation and spiritual center.

Standing with quiet dignity, the shrine draws both locals and tourists. They all are seeking blessings, paying respects, or simply basking in its serene ambiance.

The town is also a serene escape, with its scenic backdrop. You will find verdant mangroves and tranquil waterways. They offer a retreat into nature.

However, the allure of Surat Thani doesn't just lie within its urban landscape. A short distance away, the enchanting Khao Sok National Park awaits, beckoning nature lovers and adventurers alike.

As one of Thailand's finest rainforests, this national park is a treasure trove of diversity. Those big rocky mountains in Khao Sok reach up very high. The deep valleys are full of life and noise from all the animals and plants.

Khao Sok is just an awesome example of how cool nature can be. Its old forests are home to many animals, calm lakes, and hidden caves. If you love nature, this is a must-visit place.

Surat Thani Town has a special charm. People call it the "city of good people". It also has peaceful places like the City Pillar Shrine.

Plus, the beauty of Khao Sok National Park is nearby. All these make Surat Thani a place you must visit.

You can explore the town's rich culture. Or maybe you're looking for a quiet, spiritual spot. If you love nature adventures, this is the place to start. No doubt, a trip to Surat Thani will give you many great memories.

Often referred to as a tropical paradise, Koh Samui is a captivating blend of natural beauty and vibrant energy. Its pristine beaches, stretching for miles, are a treat to the eyes. Their soft golden sands meet the gentle embrace of azure waters. But as the sun sets, the island comes alive in a different light.

The night awakens to the beats of lively music, shimmering lights, and the rhythm of moonlit dances. Sunbathing by day or beach parties by night, Koh Samui promises a journey filled with great memories.

Beyond the electric vibes of its iconic Full Moon parties, Koh Phangan has a quiet side. It often takes visitors by surprise. Apart from the loud music and bright lights, the island has quiet beaches. There, you mostly hear the sound of the waves and the leaves moving.

The thick forests offer shade, giving travelers a place to rest from the heat. In these forests, visitors might find hidden waterfalls or unknown paths. Koh Phangan combines lively events with calm natural spots, making it a diverse destination for all.

A diver's dream and a marine lover's paradise, Koh Tao is the underwater jewel of Thailand. Beneath the gentle waves of its surrounding waters lies a world brimming with life and color. Coral gardens sprawl out in intricate patterns, housing a myriad of marine species, from vibrant fish to elusive sea turtles.

The island, with its dive schools and eco-resorts, has become a hub for those keen to explore the deep blue. Are you an experienced diver or just trying out snorkeling for the first time? Koh Tao offers a peek into the amazing underwater world.

Beyond the islands, Surat Thani Town serves as a pivotal point of departure to numerous attractions by land. With its integral location, tourists can venture deeper into Thailand, discovering hidden gems and landscapes that echo the soul of the country.


Conclusion:


Surat Thani Town is a special place in Thailand. Imagine a mix of old traditions, beautiful nature, and new, modern things—all in one town. That's Surat Thani Town for you.

It's like a big colorful puzzle that shows many different sides of Thailand. The town occupies a very important spot. It's like a big welcoming door for anyone who wants to see the beautiful islands in the south or explore more parts of the land.

People come to Surat Thani Town for many reasons. Some come for adventure, looking for new experiences and exciting moments. Others want peace and quiet, a place to relax and forget about their worries.

And then there are those who dream of a perfect holiday with sandy beaches, warm sun, and clear blue waters. No matter what you're looking for, Surat Thani Town is the perfect starting point.

It's not just a place to pass by. It's where the journey begins. It's like the first page of a book, waiting to tell its stories.

Every corner, every street, and every face in Surat Thani Town has a tale to share. So, if you're ready to dive into the magic of Thailand, this town is where you should start.


Things to Know:


Climate-ready: In response to climatic variations and tidal fluctuations, the Lomprayah office exhibits adaptability by occasionally transitioning between piers.

Connection: The pier doubles as a bus terminal, ensuring seamless travel.

Facilities: An expansive waiting area, ATM, and parking are available at the Tapee Pier.

Easy Access: Merely a brief distance from both the airport and the urban center.

Diverse Destinations: This nexus bridges the captivating allure of islands with the majestic marvels of the mainland.

รถบัส: เมืองสุราษฎร์ธานี - เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง

Thunglong Lomprayah Office: Buses to Pier and Beyond


Introduction:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is more than just a transit point; it's the beginning of a remarkable adventure you'll cherish. With a wide range of Lomprayah buses readily available, you have the perfect starting point for your journey. This station's strategic location in the Krabi Town ensures a seamless, hassle-free transition from city life to your next destination.

It’s a key component in the intricate operation in Thailand that makes travel effortless and accessible. Get ready to embark on a magical voyage to exotic locations. Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, are easily reachable from this well-equipped hub. Whether you're a seasoned traveler or new to Thailand's enchanting landscapes, Thunglong Lomprayah Office has got all your travel needs sorted.


Description:


Walk in and you'll feel the ease. This station quickly operates high-speed catamaran ferry services. A friendly team is right there. They’ll guide you to your Lomprayah bus or ferry.

If you need to wait, the area is clean and inviting. Want to freshen up? The station boasts clean bathrooms and even ATMs for quick cash.

You're in the heart of action. Krabi Town and its busy markets are just nearby. A short ride from the station is the beautiful Ao Nang Beach. You can book a Lomprayah bus to this paradise through various service providers.

Not far from here, visit the Tiger Cave Temple. It’s an enriching experience that you can also reach via a Lomprayah bus.

Here's the good part. If you're heading to Koh Samui, Koh Phangan, or Koh Tao, the minivan/bus picks you up from Thunglong Road in front of the office. You'll reach Tapee Pier in about two hours. Destinations don’t end here.

Services are available to Donsak Pier, Nathon Pier, Bangrak Pier, and even to mainland locations like Surat Thani and Hua Hin. They all feature in the rich network of Lomprayah high-speed ferries and Lomprayah buses.

The location is great. You're near local stores for last-minute shopping. Nearby eateries offer delicious Thai food.

If you have a penchant for islands, you will find Thunglong Lomprayah Office to be advantageous. They specialize in arranging travel to prominent islands like Koh Samui and Koh Phangan.

This station provides well-thought-out travel plans to make your island trips memorable and easy. You won't have to worry about travel details or problems along the way. With a strong focus on delivering hassle-free travel experiences, the Lomprayah buses and high-speed ferries available at this station stand as pillars of reliability.

These modes of transportation are meticulously maintained and operated to ensure your comfort and efficiency during your journey. As you travel between these spectacular islands, you can rest assured that your journey will be both comfortable and efficiently managed, thanks to the top-notch services offered here.


Conclusion:


Thunglong Lomprayah Office in Krabi is far more than a mere transportation hub; it serves as your comprehensive gateway to an array of enchanting destinations such as Koh Tao, Koh Phangan, and Koh Samui, among others. Through its extensive network of Lomprayah buses and state-of-the-art high-speed ferries, this station makes it exceedingly convenient for you to travel not just between cities, but also across the myriad of islands that adorn the Thai coastline.

The station offers many travel options for comfort and speed. It aims to be your one-stop solution for all travel needs. The moment you arrive at Thunglong Lomprayah Office, you'll know you're in good hands. The station carefully plans every aspect of your upcoming journey for an effortless, enjoyable, and memorable experience.


Things to Know:


English signs help you navigate.

The station is well-lit and secure.

Multiple ticket options for your flexible travel.

Clean bathrooms and ATMs are available.

The station is a hub for ferry services to various islands.

Shared Minivan: เมืองกระบี่: ถนนทุ่งโหลง - ท่าเรือคลองจิหลาด

ท่าเรือคลองจิหลาดเป็นท่าเรือหลักของจังหวัดกระบี่ที่เชื่อมนักท่องเที่ยวไปยังเกาะอื่นๆ มากมายในทะเลอันดามัน เช่น เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เกาะลันตา ท่าเรือนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการและตั้งอยู่ใกล้ๆ กับป่าชายเลนด้วย บริเวณปากลำน้ำเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลตัวน้อยให้ได้ชม มาเดินเล่นที่นี่ก็เพลิดเพลินไม่น้อยทีเดียว

เมื่อท่านมาถึง ท่านจะเห็นบริเวณที่จอดรถของท่าเรือ และเห็นตึกทางเข้าซึ่งเป็นที่เช็คอินของท่าน พนักงานของที่นี่คุ้นเคยกับบริการและตั๋วเรืออิเล็คทรอนิกส์ของเราเป็นอย่างดี ท่านสามารถนั่งรอในที่ร่มและเลือกซื้อเครื่องดื่มหรือขนมทานได้ตามใจชอบ เมื่อเฟอร์รี่ลำของท่านมาถึง ท่านสามารถเดินไปที่ท่าเรือได้พร้อมกับสัมภาระของท่านโดยใช้เวลาไม่นานเลย

เรือเฟอร์รี่: ท่าเรือคลองจิหลาด - ท่าเรือต้นไทร

ท่าเรือต้นไทรตั้งอยู่ใจกลางอ่าวต้นไทร ทางด้านเหนือของเกาะพีพีดอน เป็นท่าเรือหลักและมีนักท่องเที่ยวเข้าออกมากที่สุดไม่ว่าจะมาจากภูเก็ต กระบี่และลันตา ท่าเรือที่นี่สร้างไว้อย่างดีท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่งดงาม เมื่อท่านมาถึง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท เสร็จจากนั้นท่านจะเจอกับบรรดาคนขายทัวร์และแพ็กเกจโรงแรมมากมายที่รอบริการลูกค้าอยู่

ท่าเรือที่นี่ค่อนข้างแออัดเต็มด้วยนักท่องเที่ยวเกือบทั้งวัน กว่าจะซาลงก็หลังบ่ายสองโมงครึ่ง ท่าเรือต้นไทรมีร้านอาหารและร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ทั่วบริเวณ จากที่นี่ ท่านสามารถเดินเล่นไปจนถึงหาดลองบีชได้ภายใน 20 นาที