เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

เกาะสมุย ไป อุทยานแห่งชาติเขาสก

By Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.
4.5 (40 Reveiws)

Departure

08:30 เกาะสมุย, ท่าเรือแม่่น้ำ

Duration

4 ชม.

Luggage

( check Things to Know )

Amendments

( check rules )

Arrival

12:30 อุทยานแห่งชาติเขาสก, อุทยานแห่งชาติเขาสก

Refund

Full Refundable ( check rules )

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

72 Hours before departure date
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Book Now

Refund

 • Cancellations made 72 Hours or more in advance will receive a full refund.

Cancellation Policy

Booking changes or cancellations must be made up to 72 Hours before your departure date. However, Round-trip tickets cannot be cancelled or refunded after the first trip's cancellation deadline.

Amendments

 • We will be allowed without penalty if written notice is made over 72 Hours prior to departure. However amendment is subject to availability and new rates may apply.
 • Any amendment resulting in lower rates or less number of passenger is subject to 5% surcharge of the difference figure between total amounts less the amended amount.

Late Booking

For all late bookings under 24 Hours please chat with us directly.

Things to Know

 • Passengers shall arrive at the Lomprayah office at least 60 minutes (sixty minutes) before the departure time to confirm the trip.
 • You can check in with e-ticket on mobile or device. Please make sure you check in with the right operator you booked with.
 • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.
 • The price does not include an entrance fee, any additional fees and surcharges (if any).
 • Each passenger is allowed of baggage shall not weigh more than 20kg. The excess luggage will be charged and paid directly to the staff.
 • Water sports equipment will be charged 400 THB for travel by bus and boat, or 300 THB for travel by boat only.
 • Bicycles - will be charged 700 THB (folding bicycles only) for travel by bus and boat, or 500THB for travel by boat only.
 • Pets are not allowed on board.
 • The vehicle is subject to change depending on the amount of passengers.
 • IMPORTANT: If one way ticket was used or the date and time specified on the ticket passed already, it cannot be cancelled or refunded.
 • Connecting Flights: The Company is a point to point carrier and we do not take responsibility for delays or connecting flight.
 • The passenger needs to sign the travel insurance document for the passenger’s right of the insurance of Lomprayah Office.
 • Vehicle to Surat Thani Town is subject to change depending on amount of passengers.
 • Check in point: Lomprayah counter at Maenam Pier (Pralarn Pier)
 • The Speedboat trip is not suitable for pregnant women, children, people with heart or back problems, or other physical impediments.
 • The bus/minivan will stop in front of Khao Sok National Park.

Trip Information

Maenam Pier: Your Gateway to Koh Samui Adventures


Introduction:


Welcome to Maenam Pier, your portal to the wonders of Koh Samui and nearby islands. Like a green paradise surrounded by blue waters, Koh Samui sits in the middle of the Gulf of Thailand. Set foot on this pier and step into an island paradise that promises memorable experiences.


Description:


Maenam Pier is not just a place of transit; it's your first glimpse of Koh Samui's enchanting beauty. With the pier's convenient location, you're minutes away from the renowned Mae Nam Beach, where soft sands meet crystal-clear waters. As you breathe in the ocean breeze, the gentle swaying of palm trees welcomes you to this tropical haven.

Koh Samui rests in the middle of the Gulf of Thailand, a green paradise encircled by blue waters. Bophut Beach, known for its charming fisherman's village and inviting shores, is just a stone's throw away. Maenam Pier's charm doesn't just come from its strategic location for easy access and exploration. It also lies in its power to link you with Koh Samui's wide array of treasures.

From the Samui Airport, your journey to Maenam Pier is a mere breeze. As you arrive, you'll find a wealth of experiences at your fingertips. Beaches on Koh Samui are renowned for their beauty, each offering a unique charm.

Among them, Chaweng Beach stands out with its lively atmosphere, vibrant nightlife, and opportunities for water sports. Whether you're seeking tranquility or adventure, Koh Samui's beaches have it all.

Within the embrace of Samui Island, luxury resorts await your indulgence. These fancy getaways just fit right in with the stunning beauty of the island. You get amazing views and all the top-notch goodies you can imagine.

Meanwhile, Maenam Beach provides a calm and peaceful getaway. With its serene atmosphere and clean sandy shore it's the perfect match for the nearby exciting attractions.

Walking Street and Island Exploration: As you venture beyond Maenam Pier, don't miss out on the vibrant experiences that await you. Explore the enchanting Fisherman's Village in Bophut, where the weekly walking street market comes alive with colorful stalls and cultural displays. This charming street invites you to immerse yourself in the island's traditions and flavors.

Pristine Beach Delights: Koh Samui's beaches are the epitome of paradise, each with its unique allure. From lively Chaweng Beach to peaceful Mae Nam Beach, every sandy stretch promises relaxation and adventure. Feel the warm embrace of the sun as you bask in the beauty of these coastal treasures.

Getaway to Samui: The perfect location of Maenam Pier serves as the gateway to unlock the wonders of Koh Samui. Beyond its role as a transportation hub, it's a window to the island's soul. It offers a taste of its natural splendor and cultural richness. As you step off the pier, you're stepping into a world of exploration and wonder.

Koh Samui is located in the Gulf of Thailand, boasting stunning views of Koh Phangan and Koh Tao. Its pristine beaches, lush tropical landscapes, and vibrant cultural scene make it a sought-after destination for travelers. The island's strategic location provides easy access to a plethora of water activities and exploration opportunities.

Nestled in the Gulf of Thailand, Koh Samui offers a variety of experiences. As you relax on its sandy shores or explore lively markets, Koh Samui offers various experiences.

Embraced by the cerulean waters of the sea, Koh Samui finds its place in the Gulf of Thailand. This tropical paradise boasts palm-fringed beaches, lush rainforests, and a rich cultural heritage. From the vibrant energy of Chaweng Beach to the serene ambiance of Bophut, Koh Samui offers a diverse range of experiences.

The island's beauty extends beyond its landscapes. Beyond its landscapes, the island's beauty stretches. It tantalizes the taste buds.

Whether you're seeking relaxation, adventure, or a blend of both, Koh Samui's strategic location makes it a captivating destination. It beckons travelers from around the world to bask in its enchanting charm.

Minutes Away: Just a few minutes drive away from Maenam Pier, you'll be immersed in the captivating allure of Koh Samui. Whether at Mae Nam Beach or in bustling markets, you'll experience Koh Samui's treasures against its scenic backdrop. This pier is located perfectly.

Stay Connected: Even in this tropical paradise, connection is paramount. At Maenam Pier, free Wi-Fi ensures that you can share your journey with loved ones in real-time. Stay connected as you embark on your island adventure.


Conclusion:


Maenam Pier is more than a starting point; it's an invitation to Koh Samui's splendors. With its pristine surroundings, easy access to neighboring islands including Koh Phangan and Koh Tao, and an array of experiences. The pier ensures your journey begins with wonder and excitement.


Things to Know:


Island Trio: Koh Samui, Koh Phangan, and Koh Tao form a trio of beauty just beyond the pier.

Mae Nam Bliss: Mae Nam Beach offers relaxation with a backdrop of nature's best.

Cultural Connection: Fisherman's Village captures the island's spirit through its market and heritage.

Gateway to Adventure: Maenam Pier links you to renowned diving and party destinations, including Koh Phangan and Koh Tao.

Luxury Getaway: Santiburi Koh Samui indulges you with opulence amidst the island's charm.

Speed Boat: ท่าเรือแม่่น้ำ - Donsak Pier

รถบัส: Donsak Pier - เมืองสุราษฎร์ธาน: ท่าเรือตาปี

The Ultimate Guide to Tapee Pier in Surat Thani


Introduction:


Surat Thani Tapee Pier isn't just a port; it's your launch pad to some of the most stunning islands in Thailand. Located conveniently in Surat Thani town, it serves as the hub for voyagers keen on exploring the Gulf of Thailand.

Imagine stepping off the pier onto a boat that whisks you away to heavenly islands like Koh Tao (or Ko Tao), Koh Phangan, and Koh Samui (Ko Samui). That's precisely what Tapee Pier offers.

With top-notch services like the Lomprayah High Speed Catamaran, you're looking at incredibly efficient travel times.

What’s more, the pier is smack-dab in the heart of Surat Thani town. This makes it exceedingly easy to hop from urban excursions to island adventures. From retail spaces to delicious eateries, the surroundings add an extra layer to your travel experience.

So, whether you're here for the islands or the mainland attractions, Tapee Pier serves as your one-stop travel HQ. Ready to start your island-hopping journey? Tapee Pier is the gateway to your dream vacation.


Description:


First up, let's get the logistics out of the way. Tapee Pier is very well-located in Surat Thani Province. That makes it not just an essential part of the town but also the broader region.

You'll find an array of boats and services destined for the jewels of the Gulf of Thailand.

There are multiple routes to consider. Koh Tao, renowned for its scuba diving opportunities.

It is very easy to go from Tapee Pier to Koh Tao. But if you're craving more of a resort experience, you might want to check out Koh Samui. The island promises luxury, coupled with mesmerizing beaches.

One of the best things about Tapee Pier is the range of ferry services available. Lomprayah High Speed Catamaran is a favorite for its speed and comfort. On good days, you could find yourself reaching your island destination in less than 30 minutes.

Close to the pier, you'll find retail and convenience stores. Whether you’re looking to grab some last-minute essentials or indulge in local Thai delicacies, the options are abundant. Plus, you're never too far away from the main attractions of Surat Thani town.

Tapee Pier also serves as a docking point for local fishing boats. This adds a touch of local flair to the place. It’s a constant reminder of the rich marine life in the Gulf of Thailand.

If you find yourself with some time to spare, consider a quick visit to Lan Lake. Just a stone's throw away, it offers a serene backdrop perfect for some relaxation before you embark on your sea journey.

For those interested in a more lively island experience, please visit Ko Pha Ngan (local spelling). This island isn’t just famous for its Full Moon Parties. It also has some of the most stunning natural landscapes you'll ever see.

Koh Phangan, as it is internationally spelled, is easy to reach from Tapee Pier. Many boats go to the island. You can easily pick a time that fits your schedule.

Ready to book your trip? Phuketferry.com offers many routes. We recommend both Koh Tao and Koh Samui as premium destinations. We provide a seamless booking experience for travelers.

As for the commute to the pier, you have several options. Taxis and buses ply regularly between the pier and Surat Thani town, making the entire experience hassle-free.

Safety is paramount at Tapee Pier. Rest assured, you'll find the staff helpful and well-versed in ensuring a smooth boarding process.

If you’re looking for food, Tapee Pier won’t disappoint. From local snacks to quick bites, there’s something to satisfy every palate.

And don't forget about souvenirs! Grab a keepsake from one of the local shops to make your journey memorable.

Overall, Tapee Pier is more than a travel station; it’s the starting point for countless memorable experiences. From luxury islands like Koh Samui to diving paradises like Koh Tao, your choices are aplenty.


Conclusion:


Tapee Pier serves as an essential cornerstone for any traveler looking to explore Surat Thani and its surrounding islands. From high-speed catamarans to a diverse array of destinations, the pier is the quintessence of adventure and leisure.

Beyond just serving as a transit point, Tapee Pier represents the perfect blend of urban convenience and natural splendor. It’s a hub that connects the mainland to the islands, making it an essential part of your travel plans.

Your options for islands are varied, each offering unique experiences. Whether you're a party animal targeting Koh Phangan or a tranquility-seeker heading to Koh Samui, there's something for everyone.

The availability of various services, like Lomprayah High Speed Catamaran, ensures a smooth transition from mainland to island. It is amplifying the overall travel experience.

If you're planning to visit Surat Thani or any other islands around, Tapee Pier is your go-to gateway. It’s the starting point that sets the tone for the rest of your epic journey.


Things to Know:


Lomprayah High Speed Catamaran is a quick and comfortable ferry service.

Nearby Lan Lake is a quick escape for nature lovers.

The pier offers a range of culinary options, ensuring you won't board hungry.

Souvenir shops are available for last-minute gift shopping.

Luggage storage facilities are available, allowing you to travel light.

รถบัส: เมืองสุราษฎร์ธาน: ท่าเรือตาปี - อุทยานแห่งชาติเขาสก